Clicky

Ako správne outsourcovať procesy?

Outsourcing a nová norma ISO 37500:2014 Návod na outsourcing

Termín „outsource“ je novým termínom zavedeným v rámci revízie normy ISO 9001. Ide o využívanie subdodávateľských vzťahov, keď procesy a činnosti, alebo ich časti zabezpečuje externá firma alebo organizácia.

Nové požiadavky normy ISO/DIS 9001 kladú zvýšený dôraz na riadenie externe poskytovaných procesov, produktov a služieb. K plneniu týchto požiadaviek Vám pomôže nedávno vydaná norma ISO 37500:2014 Návod na outsourcing.

iso-9001-2015-outsourcing

Outsourcing znamená, že firma alebo organizácia vyčlení podporné procesy, alebo ich časti, a zverí ich vykonávanie na základe zmluvy externému poskytovateľovi, teda externej spoločnosti, ktorá sa ne špecializuje.

To znamená, že procesy nie sú vykonávané vlastnými zamestnancami firmy alebo organizácie, ale na základe zmluvy ich vykonáva externý personál.

Príkladom môžu byť procesy spojené s výkonom účtovníctva, údržby, dopravy, vzdelávacích aktivít, správy informačného systému, atď.

Čo je hlavným zámerom normy ISO 37500:2014? Ako môže pomôcť pri riadení externe poskytovaných procesov, produktov a služieb?

Hlavný zámer normy

 • poskytuje všeobecný návod pre riadenie outsourcingu v organizáciách,
 • definuje 4 hlavné fázy životného cyklu outsourcingu,
 • stanovuje termíny definície a procesy outsourcingu, ktoré vychádzajú z praxe vo všetkých priemyselných odvetviach,
 • poskytuje návod ako riadiť outsourcing tak, aby sa udržali vzájomne výhodné vzťahy medzi organizáciou a externým poskytovateľom počas celej doby trvania zmluvného vzťahu,
 • poskytuje návod na identifikáciu rizík súvisiacich s outsourcingom.

Komu je norma určená

Norma je určená všetkým firmám a organizáciám, bez ohľadu na ich veľkosť a priemyselné odvetvie, v ktorom pôsobia.

Outsourcing predstavuje obchodný model medzi firmou alebo organizáciou a externým poskytovateľom.

Norma je určená pre obe strany tohto obchodného modelu:

 • firmy a organizácie, ktoré outsourcujú procesy, alebo ich časti,
 • externých poskytovateľov, ktorí zabezpečujú výkon outsourcovaných procesov, alebo ich častí.

Obsah normy

Úvod
1.Predmet normy
2.Normatívne odkazy
3.Termíny a definície
4.Úvod do outsourcingu a jeho model
5.Rámec pre riadenie outsourcingu
6.Fáza 1: Analýza stratégie outsourcingu
7.Fáza 2: Iniciácia a výber
8.Fáza 3: Prechod
9.Fáza 4: Dodaná hodnota
Príloha AŠtruktúra výborov a rokovaní
Príloha BKontrolný zoznam rizík podľa fáz
Príloha CFáza 1 Kontrolný zoznam pre outsourcing obchodného prípadu
Príloha DFáza 2 Vzorové témy v kontrolnom zozname pre vyžiadanie informácií
Príloha EFáza 2 Kontrolný zoznam pre vyžiadanie ponúk
Príloha FFáza 2 Príklady článkov zmluvy
Príloha GFáza 3 Kontrolný zoznam plánu prechodu na outsourcing
Príloha HFáza 4 Príklad procesu inovácie (innovation funnel)
Príloha IUkončenie životného cyklu outsourcingu

Prínosy zo zavedenia normy

Outsourcing je obchodné rozhodnutie, ktorého prínos je hlavne v znížení nákladov a zameranie sa na hlavné „core“ procesy a činnosti firmy alebo organizácie v záujme zvýšenia jej konkurencieschopnosti.

Náklady na externé zabezpečenie procesov sú pri využití outsourcingu spravidla nižšie. Tento fakt dokazuje aj zvyšovanie celosvetového trendu vo využívaní outsourcingu.

Podľa prieskumu spoločnosti Deloitte sa trend vo využívaní outsourcingu bude zvyšovať a to až o 16 – 25% ročne.

Ak už máte outsourcované procesy, alebo o tom uvažujete, norma ISO 37500 vám pomôže v tom, že:

 • poskytuje návod, ako riadiť outsourcing tak, aby ste vedeli udržať vzájomne výhodné vzťahy počas celej doby trvania zmluvného vzťahu,
 • môžete definovať svoj vlastný proces outsourcingu podľa 4 hlavných fáz životného cyklu outsourcingu,
 • poskytuje návod na identifikáciu rizík súvisiacich s outsourcingom (norma odkazuje na riadenie rizík podľa ISO 31000)
 • uľahčí vašu komunikáciu, bez ohľadu na to, či ste firma, alebo organizácia, ktorá outsourcuje procesy, alebo ich externý poskytovateľ.

Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

 • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu: