Clicky

Čo zatiaľ nerobiť pri prechode na novú normu ISO 9001:2015?


Revízia normy ISO 9001:2015 prinesie veľa zmien, ktoré budete musieť urobiť. Sú však veci, ktoré podľa predbežného návrhu normy DIS 9001:2014 nemusíte robiť.

V tomto príspevku sa na ne pozrieme.

Rušiť predstaviteľa manažmentu

Nemusíte rušiť predstaviteľa manažmentu. Napriek tomu, že predbežný návrh normy DIS 9001:2014 nedefinuje požiadavku na menovanie predstaviteľa manažmentu, môžete si ponechať súčasného, alebo menovať nového.

Musíte si však uvedomiť, že za niektoré povinnosti, za ktoré tradične zodpovedal predstaviteľ manažmentu, bude zodpovedať priamo vrcholový manažment.

Rušiť príručky kvality a dokumentované postupy

Nemusíte rušiť príručky kvality a dokumentované postupy napriek tomu, že predbežný návrh normy DIS 9001:2014 ruší požiadavku na príručku kvality a dokumentované postupy.

Ak máte zavedenú príručku kvality a dokumentované postupy, sú potrebné a na dobrej úrovni, nie je dôvod ich rušiť.

Prečíslovať existujúcu dokumentáciu kvality podľa nových článkov normy

Nemusíte prečíslovať vašu existujúcu štruktúru dokumentácie kvality podľa nových článkov predbežného návrhu normy (DIS).

Môžete sa rozhodnúť či, takéto prečíslovanie urobíte, alebo nie, podľa toho, či to bude mať pre vás prínos, alebo nie.

Napriek tomu, ak chcete preukázať splnenie požiadaviek normy 9001:2015, musíte zapracovať odkazy na články novej normy.

Reštrukturalizovať systém manažérstva kvality podľa požiadaviek DIS 9001:2014

Nemusíte reštrukturalizovať váš systém manažérstva podľa postupnosti požiadaviek definovaných v predbežnom návrhu normy (DIS).

Ak váš systém spĺňa všetky požiadavky definované v predbežnom návrhu normy (DIS), je to akceptovateľné.

Aktualizovať súčasnú dokumentáciu na základe nových definícií v DIS 9001:2014

Nemusíte aktualizovať súčasnú dokumentáciu na základe nových definícií v predbežnom návrhu normy DIS 9001:2014.

Máte možnosť rozhodnúť sa, či má takáto zmena pre vás význam, alebo nie.

Ak je pre vás efektívnejšie používať svoju vlastnú terminológiu napr. „záznamy/records“ namiesto „dokumentovaná informácia/documented information“, alebo „dodávateľ/supplier“ namiesto „externý poskytovateľ/external provider“, je to akceptovateľné.


Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu: