Clicky

ISO 9000:2015 Základy a slovník

Popri revízií normy ISO 9001 bola revidovaná aj norma ISO 9000 Systémy manažérstva kvality – Základy a slovník. Prinášame vám základné informácie o jej cieľoch a obsahu.

ISO 9000:2015 Základy a slovník

Súčasne s normou ISO 9001:2015 bola publikovaná aj revidovaná norma ISO 9000:2015 Systémy manažérstva kvality – Základy a slovník.

Čo je norma ISO 9000:2015 a aký je jej vzťah s ostatnými ISO normami súboru 9000?

Norma ISO 9000:2015 opisuje základy systémov manažérstva kvality a špecifikuje terminológiu systémov manažérstva kvality.

Norma ISO 9000 je súčasťou súboru noriem ISO 9000, ktoré boli vypracované, aby organizáciám všetkých typov a veľkostí pomohli zaviesť a prevádzkovať efektívne systémy manažérstva kvality.

Súčasťou tohto súboru sú normy:

 • ISO 9000 Systémy manažérstva kvality – Základy a slovník,
 • ISO 9001 Systémy manažérstva kvality – Požiadavky,
 • ISO 9004 Manažérstvo trvalého úspechu organizácie – Prístup na základe manažérstva kvality.

Tieto normy spolu vytvárajú súvisiacu skupinu noriem systému manažérstva kvality a uľahčujú vzájomné chápanie termínov a ich definícií, požiadaviek a možností zlepšovania.

Normy sa vzájomne dopĺňajú, preto je potrebné nezameriavať sa iba na normu ISO 9001 (čo je často sa vyskytujúci problém a príčina nepochopenia podstaty a reálnych prínosov noriem), ale chápať systém manažérstva kvality podľa týchto noriem ako komplexný „balík“ a využiť prínosy, ktoré súbor týchto noriem pre firmy a organizácie prináša.

Čo je cieľom normy ISO 9000:2015?

Cieľom normy ISO 9000:2015 je pomôcť používateľom pochopiť základné koncepty, zásadyslovník manažérstva kvality tak, aby boli schopní efektívne zavádzať systémy manažérstva kvality.

Norma ISO 9000:2015 popisuje základné koncepty a sedem princípov manažérstva kvality.

Každý z princípov je definovaný a doplnený o vysvetlenie, prečo by ho organizácia mala zaviesť a jeho kľúčové prínosyaktivity, ktoré by mala organizácia vykonať pre jeho zavedenie.

Aktualizované zásady manažérstva kvality:

ISO 9000:2005ISO 9000:2015
a) zameranie sa na zákazníka2.3.1 Zameranie sa na zákazníka
b) vodcovstvo/vedenie2.3.2 Vodcovstvo
c) zapojenie pracovníkov2.3.3 Zapojenie ľudí
d) procesný prístup2.3.4 Procesný prístup
e) systémový prístup k manažérstvu
f) trvalé zlepšovanie2.3.5 Zlepšovanie
g) rozhodovanie na základe faktov2.3.6 Rozhodovanie založené na dôkazoch
h) vzájomne výhodné vzťahy s dodávateľmi2.3.7 Manažérstvo vzťahov

Zásady manažérstva kvality tvoria základ noriem systému manažérstva kvality ISO súboru 9000. Sú kľúčovými „kritickými faktormi úspechu“ systémov manažérstva. Ich neznalosť, nepochopenie a nezavedenie je vo väčšine prípadov príčinou neúspechu systémov manažérstva a tvorby zbytočných, formálnych a nič neprinášajúcich systémov.

Preto je dôležité v rámci zavádzania, alebo prechodu na revidovanú normu ISO 9001:2015 najskôr začať s oboznámením sa a hlavne pochopením týchto zásad a až potom sa pustiť do samotného zavádzania a prechodu.

Nepochopenie týchto zásad výrazne zvyšuje riziko nesprávneho pochopenia nových požiadaviek revidovanej normy ISO 9001:2015 a ich nesprávne alebo žiadne zavedenie do praxe!

Aký je obsah normy ISO 9000:2015?

Norma popisuje nové a aktualizované termíny a ich definície. Celkom 146 termínov a ich definícií, ktoré sú rozdelené do 13 oblastí.

Pôvodne norma obsahovala 84 termínov a definícií.

KapitolaNázov
1Predmet normy
2Základné pojmy a zásady manažérstva kvality
2.1Všeobecne
2.2Základné pojmy
2.3Zásady manažérstva kvality
2.4Tvorby QMS s využitím základných pojmov a zásad
3Termíny a definície
3.1Termíny súvisiace s osobou alebo ľuďmi
3.2Termíny súvisiace s organizáciou
3.3Termíny súvisiace s činnosťami
3.4Termíny a súvisiace s procesom
3.5Termíny súvisiace so systémom
3.6Termíny súvisiace s požiadavkami
3.7Termíny súvisiace s výsledkom
3.8Termíny súvisiace s údajmi, informáciami a dokumentom
3.9Termíny súvisiace s zákazníkom
3.10Termíny súvisiace s charakteristikou
3.11Termíny súvisiace s určením
3.12Termíny súvisiace s opatrením
3.13Termíny súvisiace s auditom
Príloha AVzťahy medzi pojmami a ich grafické zobrazenie

Norma ISO 9000:2015 nahrádza normu ISO 9000:2005.

Aké sú nové termíny v norme ISO 9001:2015?

Vyberáme niektoré z nich:

 • konzultant systémov manažérstva kvality,
 • angažovanosť,
 • konfiguračná autorita,
 • riešiteľ sporu,
 • kontext organizácie,
 • externý poskytovateľ,
 • združenie,
 • konfiguračný manažment,
 • projektový manažment,
 • realizácia systému manažérstva kvality,
 • vízia,
 • misia,
 • stratégia,
 • úspech,
 • inovácia,
 • riziko,
 • dáta,
 • infomácia,
 • informačný systém,
 • dokumentovaná informácia,
 • plán manažérstva projektu,
 • špecifický prípad,
 • spätná väzba,
 • sťažnosť,
 • spor,
 • ľudský faktor,
 • inšpekcia, atď.

Je potrebné meniť zavedené termíny v súčasných systémoch manažérstva?

Nie je to potrebné. Revidovaná norma ISO 9001:2015 vo svojom úvode uvádza, že jej zámerom nie je tvorba „uniformných“ systémov manažérstva kvality.

Pokiaľ máte vo firme zavedenú terminológiu, ktorá je pre vás vyhovujúca a hlave sú zamestnanci s ňou stotožnenírozumejú jej, nie dôvod formálne meniť význam zavedených termínov (napr. „dodávateľ“ na „externý poskytovateľ“).

Odporúčame zamerať sa na aktualizované definície existujúcich termínov a zvážiť praktické výhody zavedenia nových termínov do existujúcich systémov manažérstva – hlavne v súvislosti s novými požiadavkami revidovanej normy ISO 9001:2015.

Upozornenie: Jedná sa o neoficiálny preklad, ktorý má len informatívny charakter. Pri implementácii používajte výhradne oficiálne vydanie normy ISO 9000:2015!

Norma ISO 9000:2015 je v anglickej verzii dostupná tu. Náhľad anglickej verzie normy si môžete pozrieť tu.

Aktualizované: Slovenský preklad normy ISO 9000:2015 bol vydaný 01.06.2016 pod označením STN EN ISO 9000:2016.


Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

 • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu:

Štítky: