Clicky

ISO 9001:2015 – Aktualizovaná štruktúra normy

Konečný návrh normy ISO 9001:2015 je dokončený a v týchto dňoch prerokovávaný jednotlivými členmi ISO. Zostáva už iba konečné hlasovanie.

so-9001-2015-nova-struktura-podla-fdis

Sme vo finále!

Konečný návrh normy ISO 9001:2015 je dokončený a v týchto dňoch prerokovávaný jednotlivými členmi ISO.

Zostáva už iba konečné hlasovanie, aby mohla byť norma ISO 9001:2015 podľa plánovaného termínu v septembri 2015 vydaná. Aktualizované: Norma ISO 9001:2015 bola publikovaná 23, septembra 2015.

Kapitolová štruktúra normy ISO 9001:2015 je teda už jasná a nemala by sa meniť.

Prinášame vám porovnanie úplnej 10 kapitolovej štruktúry finálneho návrhu normy ISO/FDIS 9001:2015 s 8 kapitolovou štruktúrou normy ISO 9001:2008.

Porovnanie kapitol normy ISO/FDIS 9001:2015 s kapitolami normy ISO 9001:2008

ISO/FDIS 9001:2015ISO 9001:2008
ÚVODÚVOD
0.1VŠEOBECNE0.1VŠEOBECNE
0.2 PRINCÍPY SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITYNIE JE
0.3PROCESNÝ PRÍSTUP0.2PROCESNÝ PRÍSTUP
0.3.1VŠEOBECNE0.2PROCESNÝ PRÍSTUP
0.3.2CYKLUS PLÁNUJ-UROB-OVERUJ-KONAJ0.2PROCESNÝ PRÍSTUP
0.3.3MYSLENIE ZALOŽENÉ NA RIZIKÁCHNIE JE
0.4VZŤAH S INÝMI NORMAMI SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA0.4KOMPATIBILITA S INÝMI SYSTÉMAMI MANAŽÉRSTVA
1PREDMET NORMY1PREDMET NORMY
2NORMATÍVNE ODKAZY2NORMATÍVNE ODKAZY
3TERMÍNY A DEFINÍCIE3TERMÍNY A DEFINÍCIE
4KONTEXT ORGANIZÁCIENIE JE
4.1POROZUMENIE ORGANIZÁCII A JE KONTEXTUNIE JE
4.2POROZUMENIE POTREBÁM A OČAKÁVANIAM ZAINTERESOVANÝCH STRÁNNIE JE
4.3URČENIE ROZSAHU SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY1.2
4.2.2
APLIKÁCIA
PRÍRUČKA KVALITY
4.4SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY A JEHO PROCESY4


4.1
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY
VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY
4.4.1BEZ NÁZVU4.1VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY
4.4.2BEZ NÁZVU4.1VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY
5VODCOVSTVO5ZODPOVEDNOSŤ MANAŽMENTU
5.1VODCOVSTVO A ZÁVÄZOK5.1ZÁVÄZOK MANAŽMENTU
5.1.1VŠEOBECNE5.1ZÁVÄZOK MANAŽMENTU
5.1.2ZAMERANIE SA NA ZÁKAZNÍKA5.2ZAMERANIE SA NA ZÁKAZNÍKA
5.2POLITIKA5.3POLITIKA KVALITY
5.2.1VYPRACOVANIE POLITIKY KVALITY5.3POLITIKA KVALITY
5.2.2KOMUNIKOVANIE POLITIKY KVALITY5.3POLITIKA KVALITY
5.3ORGANIZAČNÉ ROLY, ZODPOVEDNOSTI A PRÁVOMOCI5.5.1

5.5.2
ZODPOVEDNOSŤ A PRÁVOMOC
PREDSTAVITEĽ MANAŽMENTU
6PLÁNOVANIE5.4.2PLÁNOVANIE SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY
6.1OPATRENIA NA RIEŠENIE RIZÍK A PRÍLEŽITOSTÍNIE JE
6.1.1BEZ NÁZVUNIE JE
6.1.2BEZ NÁZVU8.5.3PREVENTÍVNE OPATRENIE
6.2CIELE KVALITY A PLÁNOVANIE ICH DOSIAHNUTIA5.4.1CIELE KVALITY
6.2.1BEZ NÁZVU5.4.1CIELE KVALITY
6.2.2BEZ NÁZVU5.4.2PLÁNOVANIE SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY
6.3PLÁNOVANIE ZMIEN5.4.2PLÁNOVANIE SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY
7PODPORA6MANAŽÉRSTVO ZDROJOV
7.1ZDROJE6.1POSKYTOVANIE ZDROJOV
7.1.1VŠEOBECNENIE JE
7.1.2ĽUDIA6.2.1VŠEOBECNE
7.1.3INFRAŠTRUKTÚRA6.3INFRAŠTRUKTÚRA
7.1.4PROSTREDIE PRE PREVÁDZKOVANIE PROCESOV6.4PRACOVNÉ PROSTREDIE
7.1.5ZDROJE NA MONITOROVANIE A MERANIE7.6RIADENIE ZARIADENÍ NA MONITOROVANIE A MERANIE
7.1.5.1VŠEOBECNE7.6RIADENIE ZARIADENÍ NA MONITOROVANIE A MERANIE
7.1.5.2SLEDOVATEĽNOSŤ MERANIA7.6RIADENIE ZARIADENÍ NA MONITOROVANIE A MERANIE
7.1.6ORGANIZAČNÉ ZNALOSTINIE JE
7.2KOMPETENTNOSŤ6.2.2KOMPETENTNOSŤ, PRÍPRAVA PRACOVNÍKOV A POVEDOMIE
7.3POVEDOMIE6.2.2KOMPETENTNOSŤ, PRÍPRAVA PRACOVNÍKOV A POVEDOMIE
7.4KOMUNIKÁCIA5.5.3INTERNÁ KOMUNIKÁCIA
7.5DOKUMENTOVANÉ INFORMÁCIE4.2POŽIADAVKY NA KOMUNIKÁCIU
7.5.1VŠEOBECNE4.2.1VŠEOBECNE
7.5.2VYPRACOVANIE A AKTUALIZÁCIA4.2.3

4.2.4
RIADENIE DOKUMENTOV
RIADENIE ZÁZNAMOV
7.5.3RIADENIE DOKUMENTOVANÝCH INFORMÁCIÍ4.2.3

4.2.4
RIADENIE DOKUMENTOV
RIADENIE ZÁZNAMOV
7.5.3.1BEZ NÁZVU4.2.3

4.2.4
RIADENIE DOKUMENTOV
RIADENIE ZÁZNAMOV
7.5.3.2BEZ NÁZVU4.2.3

4.2.4
RIADENIE DOKUMENTOV
RIADENIE ZÁZNAMOV
8PREVÁDZKA7REALIZÁCIA PRODUKTU
8.1PLÁNOVANIE A RIADENIE PREVÁDZKY7.1PLÁNOVANIE REALIZÁCIE PRODUKTU
8.2POŽIADAVKY NA PRODUKTY A SLUŽBY7.2PROCESY SÚVISIACE SO ZÁKAZNÍKOM
8.2.1KOMUNIKÁCIA SO ZÁKAZNÍKOM7.2.3KOMUNIKÁCIA SO ZÁKAZNÍKOM
8.2.2URČENIE POŽIADAVIEK TÝKAJÚCICH SA PRODUKTOV A SLUŽIEB7.2.1URČENIE POŽIADAVIEK TÝKAJÚCICH SA PRODUKTU
8.2.3PRESKÚMANIE POŽIADAVIEK TÝKAJÚCICH PRODUKTOV A SLUŽIEB7.2.2PRESKÚMANIE POŽIADAVIEK TÝKAJÚCICH SA PRODUKTU
8.2.3.1BEZ NÁZVU7.2.2PRESKÚMANIE POŽIADAVIEK TÝKAJÚCICH SA PRODUKTU
8.2.3.2BEZ NÁZVU7.2.2PRESKÚMANIE POŽIADAVIEK TÝKAJÚCICH SA PRODUKTU
8.2.4ZMENY POŽIADAVIEK NA PRODUKTY A SLUŽBYNIE JE
8.3NÁVRH A VÝVOJ PRODUKTOV A SLUŽIEB7.3NÁVRH A VÝVOJ
8.3.1VŠEOBECNENIE JE
8.3.2PLÁNOVANIE NÁVRHU A VÝVOJA7.3.1PLÁNOVANIE NÁVRHU A VÝVOJA
8.3.3VSTUPY DO NÁVRHU A VÝVOJA7.3.2VSTUPY DO NÁVRHU A VÝVOJA
8.3.4RIADENIE NÁVRHU A VÝVOJA7.3.4

7.3.5

7.3.6
PRESKÚMANIE NÁVRHU A VÝVOJA
VERIFIKÁCIA NÁVRHU A VÝVOJA
VALIDÁCIA NÁVRHU A VÝVOJA
8.3.6ZMENY NÁVRHU A VÝVOJA7.3.7RIADENIE ZMIEN NÁVRHU A VÝVOJA
8.4RIADENIE EXTERNE POSKYTOVANÝCH PRODUKTOV A SLUŽIEB7.4.1PROCES NAKUPOVANIA
8.4.1VŠEOBECNENIE JE
8.4.2DRUH A ROZSAH RIADENIA EXTERNÉHO POSKYTOVANIA7.4.1

7.4.3
PROCES NAKUPOVANIA
VERIFIKÁCIA NAKÚPENÉHO PRODUKTU
8.4.3INFORMÁCIE PRE EXTERNÝCH POSKYTOVATEĽOV7.4.2INFORMÁCIE O NAKUPOVANÍ
8.5VÝROBA A POSKYTOVANIE SLUŽIEB7.5VÝROBA A POSKYTOVANIE SLUŽIEB
8.5.1RIADENIE VÝROBY A POSKYTOVANIA SLUŽIEB7.5.1RIADENIE VÝROBY A POSKYTOVANIA SLUŽIEB
8.5.2IDENTIFIKÁCIA A SLEDOVATEĽNOSŤ7.5.3IDENTIFIKÁCIA A SLEDOVATEĽNOSŤ
8.5.3MAJETOK PATRIACI ZÁKAZNÍKOM ALEBO EXTERNÝM POSKYTOVATEĽOM7.5.4MAJETOK ZÁKAZNÍKA
8.5.4OCHRANA7.5.5OCHRANA PRODUKTU
8.5.5ČINNOSTI PO DODANÍ7.5.1RIADENIE VÝROBY A POSKYTOVANIA SLUŽIEB, PÍSM. F)
8.5.6RIADENIE ZMIENNIE JE
8.6UVOĽNENIE PRODUKTOV A SLUŽIEB8.2.4


7.4.3
MONITOROVANIE A MERANIE PRODUKTU
VERIFIKÁCIA NAKÚPENÉHO PRODUKTU
8.7RIADENIE NEZHODNÝCH VÝSTUPOV8.3RIADENIE NEZHODNÉHO PRODUKTU
8.7.1BEZ NÁZVU8.3RIADENIE NEZHODNÉHO PRODUKTU
8.7.2BEZ NÁZVU8.3RIADENIE NEZHODNÉHO PRODUKTU
9HODNOTENIE VÝKONNOSTINIE JE
9.1MONITOROVANIE, MERANIE, ANALÝZA A HODNOTENIE8MERANIE, ANALÝZA A ZLEPŠOVANIE
9.1.1VŠEOBECNE8.1VŠEOBECNE
9.1.2SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKA8.2.1SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKA
9.1.3ANALÝZA A HODNOTENIE8.4ANALÝZA ÚDAJOV
9.2INTERNÝ AUDIT8.2.2INTERNÝ AUDIT
9.2.1BEZ NÁZVU8.2.2INTERNÝ AUDIT
9.2.2BEZ NÁZVU8.2.2INTERNÝ AUDIT
9.3PRESKÚMANIE MANAŽMENTOM5.6PRESKÚMANIE MANAŽMENTOM
9.3.1VŠEOBECNE5.6.1VŠEOBECNE
9.3.2VSTUPY DO PRESKÚMANIA MANAŽMENTOM5.6.2VSTUP DO PRESKÚMANIA
9.3.3VÝSTUPY Z PRESKÚMANIA MANAŽMENTOM5.6.3VÝSTUP Z PRESKÚMANIA
10ZLEPŠOVANIE8.5ZLEPŠOVANIE
10.1VŠEOBECNE8.5ZLEPŠOVANIE
10.2NEZHODA A NÁPRAVNÉ OPATRENIE8.3


8.5.2
RIADENIE NEZHODNÉHO PRODUKTU
NÁPRAVNÉ OPATRENIE
10.2.1BEZ NÁZVU8.3


8.5.2
RIADENIE NEZHODNÉHO PRODUKTU
NÁPRAVNÉ OPATRENIE
10.2.2BEZ NÁZVU8.3


8.5.2
RIADENIE NEZHODNÉHO PRODUKTU
NÁPRAVNÉ OPATRENIE
10.3TRVALÉ ZLEPŠOVANIE8.5.1TRVALÉ ZLEPŠOVANIE
PRÍLOHA AOBJASNENIE NOVEJ ŠTRUKTÚRY, TERMINOLÓGIE A KONCEPTUNIE JE
A.1ŠTRUKTÚRA A TERMINOLÓGIANIE JE
A.2PRODUKTY A SLUŽBYNIE JE
A.3POCHOPENIE POTREBÁM A OČAKÁVANIAM ZAINTERESOVANÝCH STRÁNNIE JE
A.4MYSLENIE ZALOŽENÉ NA RIZIKÁCHNIE JE
A.5APLIKOVATEĽNOSŤNIE JE
A.6DOKUMENTOVANÉ INFORMÁCIENIE JE
A.7ORGANIZAČNÉ ZNALOSTINIE JE
A.8RIADENIE EXTERNE POSKYTOVANÝCH PRODUKTOV A SLUŽIEBNIE JE
PRÍLOHA BOSTATNÉ MEDZINÁRODNÉ NORMY MANAŽÉRSTVA KVALITY A SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA KVALITY VYPRACOVANÉ ISO/TC 176NIE JE
LITERATÚRALITERATÚRA

Požiadavky finálneho návrhu normy ISO/FDIS 9001:2015

Norma v celom znení používa pre záväznosť požiadaviek nasledovné vyjadrenia:

  • musí“ – povinné požiadavky,
  • mal“ – odporúčania,
  • smie“ – povolenia,
  • môže“ – možnosti alebo schopnosti.

Upozornenie: Jedná sa o neoficiálny preklad, ktorý má len informatívny charakter. Pri implementácii používajte výhradne oficiálne vydanie normy ISO 9001:2015!


Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu:

 

Štítky: