Clicky

Návod na používanie normy ISO 9001:2015

Trápite sa sami so zavedením požiadaviek normy ISO 9001:2015 alebo sa ešte len pripravujete na ich zavedenie do vášho existujúceho systému manažérstva? Potrebujete poradiť? Hľadáte návod ako na to?

stn-p-iso-ts-9002-navod-na-pouzivanie-iso-9001-2015-2

Trápite sa sami so zavedením požiadaviek normy ISO 9001:2015 alebo sa ešte len pripravujete na ich zavedenie do vášho existujúceho systému manažérstva? Potrebujete poradiť? Hľadáte návod ako na to?

Môže Vám pomôcť nová technická špecifikácia ISO/TS 9002, ktorá dopĺňa normu ISO 9001:2015. 

Technická špecifikácia bola publikovaná v anglickom jazyku v novembri 2016. Od 01. septembra 2017 je dostupná aj v slovenskom jazyku pod označením STN P ISO/TS 9002:2017 Systémy manažérstva kvality – Návod na používanie ISO 9001:2015. 

Aký je jej hlavný zámer?

Norma ISO 9001:2015 je navrhnutá tak, aby bola použiteľná pre rôzne typy organizácií, bez ohľadu na ich veľkosť, zameranie, odvetvie v ktorom pôsobia alebo lokalitu a podnikateľské prostredie. Preto sú jej požiadavky definované pomerne všeobecne. Norma stanovuje „ČO“ je potrebné urobiť, ale nehovorí už o tom „AKO“ to urobiť. To často spôsobuje v praxi nejasnosti v tom, ako jednotlivé požiadavky správne pochopiť a hlavne implementovať po praxe.

Preto sa pracovná skupina ISO/TC176/SC2 rozhodla vypracovať technickú špecifikáciu ISO/TS 9002, ktorá poskytuje návody, vysvetlenia a príklady na aplikovanie jednotlivých požiadaviek článkov 4 až 10 normy ISO 9001:2015, s cieľom pomôcť organizáciám správne ich pochopiť a hlavne implementovať. 

Pozor! Technická špecifikácia ISO/TS 9002 nepridáva nové požiadavky k norme ISO 9001:2015. Neznižuje, nezvyšuje ani žiadnym iným spôsobom neupravuje požiadavky určené v norme ISO 9001:2015. Príklady uvedené v tejto špecifikácii sú len odporúčaniami, t.j. predstavujú iba príklady možností, ako implementovať požiadavky normy ISO 9001:2015.  

Pre ilustráciu v kapitole 4. Súvislosti organizácie nájdete príklady nástrojov a techník pre identifikáciu interných a externých vplyvov:

 • SWOT – analýza silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození,
 • PESTLE – analytická technika slúžiaca k strategickej analýze okolitého prostredia firmy – zvažovanie faktorov politických, ekonomických, sociálnych, technologických, legislatívnych, ekonomických,
 • Brainstorming,
 • „What-if“ – analýzy, a pod.

V kapitole nájdete aj konkrétne príklady interných vplyvov, ako napr.:

 • výkonnosť organizácie,
 • zdroje organizácie,
 • ľudské aspekty,
 • prevádzkové a výrobné faktory,
 • spôsob riadenia organizácie.

Technická špecifikácia ISO/TS 9002 tieto príklady popisuje podrobnejšie a dopĺňa o ďalšie informácie. Neuvádzame ich tu v plnom znení kvôli ochrane autorských práv.

Uvádzané príklady však nie sú myslené ako jedine možné a všeobecne aplikovateľné pre každý typ organizácie. Je potrebné, aby organizácie zohľadnili svoje špecifické podmienky.

Zámerom špecifikácie nie je ani poskytovať jedinečný výklad požiadaviek normy ISO 9001:2015 ani byť referenčným dokumentom pri auditoch.

Špecifikácia je súčasťou rodiny noriem ISO pre systémy manažérstva kvality, ktorá zahŕňa normy:

 • ISO 9001:2015 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky,
 • ISO 9000:2015 Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník,
 • ISO 9004:2009 Manažérstvo trvalého úspechu organizácie. Prístup na základe manažérstva kvality (táto norma je momentálne v revízii – informácie vám poskytneme už čoskoro),
 • ISO 19011:2011 Návod na auditovanie systémov manažérstva (táto norma je momentálne v revízii – informácie vám poskytneme už čoskoro).

Slovenská verzia technickej špecifikácie ISO/TS 9002 je dostupná pre záujemcov od 1. septembra 2017. Obstarať si ju môžete na Portáli noriem SÚTN.

Aktuálna verzia STN P ISO/TS 9002:2017 je predbežná verzia STN, ktorá je určená na overenie. Pripomienky je možné poslať ÚNMS SR do 01.11.2018.

Originálnu anglickú verziu si môžete obstarať v ISO Store. Obsah a náhľad si môžete pozrieť v ISO Online Browsing Platform.

Návody na aplikovanie požiadaviek normy ISO 9001:2015 podľa špecifikácie ISO/TS 9002:2016 sme už zohľadnili v našich vzdelávacíchporadenských aktivitách.


Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

 • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu: