Clicky

Norma ISO 45001:2018 publikovaná!

Norma ISO 45001:2018 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bola vydaná…

Norma ISO 45001:2018 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bola vydaná a je od dnešného dňa [12. marca 2018] oficiálne dostupná

Norma ISO 45001:2018 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Požiadavky s návodom na použitie

Tak, ako sme uviedli v našom predchádzajúcom príspevku, norma ISO 45001:2018 je novou normou a prvým medzinárodným štandardom, ktorý stanovuje požiadavky pre systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Nahradí normu OHSAS 18001:2007 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Požiadavky.

Norma ISO 45001:2018 je navrhnutá tak, aby pomáhala organizáciám riadiť riziká a príležitosti súvisiace s BOZP a zlepšovala celkovú výkonnosť BOZP s cieľom chrániť pracovníkov na všetkých úrovniach riadenia organizácií.

Norma ISO 45001:2018 nahrádza štandard OHSAS 18001:2007 a zosúlaďuje sa svojou 10 kapitolovou štruktúrou podľa Annex SL s ostatnými normami pre systémy manažérstva, vrátane ISO 9001:2015ISO 14001:2015, čo organizáciám výrazne pomôže pri implementácii jej požiadaviek do existujúceho systému manažérstva a celkovej integrácii rôznych systémov manažérstva v organizácii.

Tak ako pri predchádzajúcich normách ISO 9001:2015ISO 14001:2015 aj v prípade normy ISO 45001 budú mať organizácie, ktoré sú v súčasnosti certifikované podľa požiadaviek normy OHSAS 18001:2007,  trojročné prechodné obdobie pre implementáciu požiadaviek normy ISO 45001:2018.

Medzinárodné akreditačné fórum (IAF) publikovalo požiadavky na migráciu s cieľom pripraviť certifikované organizácie, certifikačné orgány, akreditačné orgány a ostatné zainteresované strany.

Aký odporúčaný postup prechodu na normu ISO 45001:2018 podľa IAF?

Medzinárodné akreditačné fórum (IAF) odporúča nasledovný postup prechodu na normu ISO 45001:2018:

  1. Podrobne sa zoznámte s normou ISO 45001:2018,
  2. Vykonajte rozdielovú (GAP) analýzu medzi stavom vášho súčasného systému manažérstva BOZP a požiadavkami normy ISO 45001:2018,
  3. Navrhnite implementačný plán prechodu na novú normu,
  4. Zabezpečte si všetky nové kompetenciezdroje potrebné pre prechod na novú normu,
  5. Implementujte všetky nové požiadavky a aktualizujte váš systém manažérstva BOZP,
  6. Dohodnite si s vašou certifikačnou spoločnosťou podrobnosti postupu re-certifikácie vášho systému manažérstva BOZP.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach IAF.

Anglickú verziu normy ISO 45001:2018 si môžte obstarať v ISO Store.

Aktualizované: Slovenská verzia normy bola vydaná 1. februára 2019 pod označením STN ISO 45001:2019 a je dostupná na Portáli noriem SUTN.

Podrobne sa s normou ISO 45001 môžete zoznámiť na našich kurzoch.


Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu:

  • Navštívte naše kurzy, kde sa dozviete viac o zmenách a o tom, ako ich zaviesť do vašich systémov manažérstva.
Štítky: