Clicky

Prehľad zmien v revízii ISO 9001:2015

Odkaz na článok v blogu

V tomto príspevku sa pozrieme na prehľad hlavných zmien normy ISO 9001:2015 tak, ako boli publikované návrhu normy ISO/DIS 9001:2014.

Zmeny v štruktúre normy ISO 9001:2015

Publikovaný návrh ISO/DIS 9001:2014 uvádza nasledovnú štruktúru v porovnaní s ISO 9001:2008:

ISO/DIS 9001:2014ISO 9001:2008
0. Introduction/Úvod
0. Introduction/Úvod
1. Scope/Predmet normy
1. Scope/Predmet normy
2. Normative references/
Normatívne odkazy
2. Normative references/
Normatívne odkazy
3. Terms and definitions/
Termíny a definície
3. Terms and definitions/
Termíny a definície
4. Context of the organization/
Kontext organizácie
4. Quality management system/
Systém manažérstva kvality
5. Leadership/Vodcovstvo
5. Management responsibility/
Zodpovednosť manažmentu
6. Planning/Plánovanie
6. Resource management/
Manažérstvo zdrojov
7. Support/Podpora
7. Product realization/Realizácia produktu
8. Operation/Prevádzka
8. Measurement, analysis and improvement/
Meranie, analýza a zlepšovanie
9. Performance evaluation/
Hodnotenie výkonnosti
10. Improvement/Zlepšovanie

Zmeny obsahu normy ISO 9001:2015

V návrhu ISO/DIS 9001:2014 sú publikované nasledovné zmeny:

Článok 0. Introduction/Úvod

 • dôraz na procesný prístup a jeho aplikáciu v rámci systému manažérstva kvality,
 • nový článok zameraný na aplikáciu metodológie PDCA (Plan-Do-Check-Act) v procesoch,
 • nový článok popisujúci princíp myslenia založeného na rizikách – „risk-based thinking“, ktorý je aplikovaný v rámci celej normy,
 • princípy manažérstva kvality sú uvedené ako samostatná príloha B.

Článok 1. Predmet normy

 • vypadol článok 1.2 Aplikácia a s tým súvisiaci pojem „výnimka“ – vysvetlenie aplikovateľnosti normy poskytuje nová príloha A v časti A.5 Applicability/Použiteľnosť

Článok 2. Normatívne odkazy

 • v článku sa neuvádzajú žiadne normatívne referencie,
 • odkazy na súvisiace ISO štandardy zahŕňa článok 0.2 ISO štandardy pre manažérstvo kvality a príloha C Portfólio štandardov ISO 10000 manažérstva kvality.

Článok 3. Termíny a definície

 • článok uvádza celkom 69 termínov a definícii súvisiacich so systémom manažérstva kvality,
 • termíny a definície vychádzajú z návrhu ISO/DIS 9000:2014,
 • termín „produkt“ je nahradený termínom „produkty a služby“,
 • pribudli nové termíny a definície: riziko, top manažment, dokumentovaná informácia, outsource, kontext organizácie, funkcia, stratégia, znalosť, inovácia, dáta, informácie, atď.

Článok 4. Kontext organizácie

 • nový článok, ktorý určuje požiadavku na identifikáciu všetkých významných externých a interných vplyvov, ktoré sú dôležité pre zámery a strategické plánovanie firmy,
 • budú musieť byť identifikované zainteresované strany a ich požiadavky, ktoré sú dôležité pre systém manažérstva kvality,
 • ako dokumentovaná informácia bude musieť byť určený rozsahhranice systému manažérstva kvality,
 • systém manažérstva kvality bude musieť byť vybudovaný s dôsledným uplatnením procesného prístupu, pričom sa požaduje aj riadenie rizík a proti-rizikových opatrení.

Článok 5. Vodcovstvo

 • bude požadovaný vyšší rozsah zapojenia vrcholového manažmentu,
 • úloha vrcholového manažmentu bude rozšírená aj na vodcovstvo, nie len na manažment,
 • je zadefinovaná nová požiadavka na integráciu požiadaviek systému manažérstva kvality do „biznis“ procesov,
 • nie je stanovená požiadavka na menovanie predstaviteľa manažmentu,
 • požiadavka na identifikovanie rizík vo vzťahu k zákazníkovi.

Článok 6. Plánovanie

 • zásadná požiadavka (!) na identifikovanie rizík, príležitostí a opatrení, ktoré musia byť riadené,
 • pre ciele kvality budú musieť byť nastavené aj pre procesy,
 • bude musieť byť plánovaný spôsob dosiahnutia cieľov kvality,
 • zmeny systému manažérstva kvality budú musieť byť plánované.

Článok 7. Podpora

 • článok zahŕňa riadenie „podporných“ procesov,
 • riadenie dokumentov a záznamov je po novom zadefinované ako „dokumentované informácie“, nie je požadované vypracovanie príručky kvality a dokumentovaných postupov,
 • pribudli články a požiadavky zamerané na riadenie znalostí, kompetencií a povedomia.

Článok 8. Prevádzka

 • sú stanovené požiadavky na plánovanie, implementáciu a riadenie procesov potrebných pre naplnenie požiadaviek a realizáciu opatrení stanovených k identifikovaným rizikám,
 • nakupovanie je zamerané na „riadenie externe poskytovaných procesov, produktovslužieb“,
 • v celom článku je kladený dôraz na aplikáciu procesného riadeniariadenie rizík a opatrení.

Článok 9. Hodnotenie výkonnosti

 • pri stanovení predmetu monitorovania a merania budú musieť byť vzaté do úvahy identifikované rizikápríležitosti,
 • plánovanie auditov bude tiež zohľadňovať riziká,
 • komunikácia v rámci auditov bude zameraná na diskusiu o možných rizikách a príležitostiach pre zlepšenie,
 • do tohto článku je zahrnuté „preskúmanie manažmentom“,
 • hodnotenie účinnosti opatrení súvisiacich s rizikami,

Článok 10. Zlepšovanie

 • nie je zavedený pojem „preventívne opatrenia“, túto činnosť nahrádza v plnej miere riadenie rizík,
 • nezhody a nápravné opatrenia sú súčasťou článku 10.2,
 • kontinuálne zlepšovanie systému manažérstva kvality bude brať do úvahy aj riziká a príležitosti.

Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

 • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu:

Štítky: