Clicky

Politika ochrany osobných údajov

Vážime si Vaše súkromie

Ceníme si Váš záujem o našu spoločnosť. Ochrana osobných údajov, ktoré ste nám zverili, je pre nás dôležitá a chceme aby ste sa cítili bezpečne, keď s nami spolupracujete.

Preto sme navrhli a vykonávame naše  obchodné a marketingové procesy tak, aby sme Vaše osobné údaje maximálne chránili v súlade s požiadavkami NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Naša spoločnosť ACCIA, s.r.o. poskytuje služby v oblasti manažérskeho poradenstva a vzdelávania.

V rámci našej spolupráce spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na nasledovné účely:

  • prostredníctvom webových formulárov na našich webových stránkach od Vás získavame údaje:
    • meno a priezvisko,
    • emailovú adresu,
  • v rámci predzmluvných konaní a obchodných procesov získavame doplňujúce informácie potrebné pre vypracovanie cenových ponúk a uzatvorenie zmlúv,
  • takto poskytnuté údaje spracovávame do databázy a používame ich na posielanie e-mailových správ, ktoré obsahujú marketingové a obchodné oznámenia. Každá takáto správa obsahuje odkaz na odhlásenie sa zo zasielania takýchto správ a v prípade, ak si neželáte ďalej dostávať takéto správy, môže sa kedykoľvek odhlásiť,
  • údaje získané v rámci predzmluvných a zmluvných procesov využívame výhradne pre zabezpečenie vzájomnej obchodnej komunikácie v rámci konkrétneho obchodného prípadu a plnenia záväzkov vyplývajúcich z obchodných zmlúv v rámci nášho predmetu činnosti.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje poskytujeme ďalším spoločnostiam, ktoré pre nás vykonávajú externé procesy. Tieto spoločnosti (sprostredkovatelia) sú viazaní našimi pokynmi aby zabezpečili spracúvanie Vašich osobných údajov výhradne v súlade s našimi pokynmi a v súlade s požiadavkami GDPR. Sú zmluvne zaviazaní, aby zaobchádzali s Vašimi osobnými údajmi tak, aby zachovali ich dôvernosť a nie sú oprávnení spracúvať údaje na iné účely, ako je dohodnuté.

Aktuálny zoznam našich sprostredkovateľov si môžete vyžiadať e-mailom na adrese gdpr@accia.sk, alebo telefonicky na čísle +421 32 390 4132.

Pre zabezpečenie chodu týchto stránok využívame službu Google Analytics spoločnosti Google a súbory cookie, prostredníctvom ktorých monitorujeme bežné metriky procesov internetového marketingu. Tieto údaje požívame výhradne pre interné potreby technickej správy webových stránok, webových a marketingových analýz a to vždy iba v primeranom rozsahu.

Vaše osobné údaje nepredávame tretím stranám ani ich iným spôsobom neposkytujeme na komerčné účely.

Prenos osobných údajov mimo Európskej únie

Vaše osobné údaje spracúvame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ich ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Realizujeme primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu všetkých osobných údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Platí to aj pre všetky externe zabezpečované procesy. Osobné údaje sú šifrované počas prenosu pomocou bezpečného šifrovacieho procesu.

Štandardné doby na vymazanie údajov

Osobné údaje uchovávame tak dlho, ako nám to predpisuje legislatíva. Po uplynutí predpísanej doby príslušné údaje vymazávame. Údaje, na ktoré sa nevzťahujú legislatívne lehoty uchovávania, odstraňujeme ihneď  po skončení účelu, pre ktorý boli zhromaždené.

Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov

Právo na prístup

Máte právo požadovať informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré ste nám poskytli.

Právo na opravu

Máte právo požadovať, aby sme opravili akékoľvek nepresnosti vo Vašich osobných údajoch, ktoré ste nám poskytli.

Právo na vymazanie

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli ("právo byť zabudnutý").

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Ak nechcete, aby sme vymazali Vaše osobné údaje máte právo žiadať, aby sme ich prestali ďalej používať.

Právo na prenos údajov

Máte právo na prenos dát. Máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom formáte a máte právo na prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov. Prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje, ak nebudeme môcť preukázať oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevyšujú Vaše záujmy, práva a slobody, alebo pokiaľ nie je účelom spracúvania preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak si myslíte, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré sme vykonali, je nezákonné alebo neprípustné, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27

Kontaktné údaje prevádzkovateľa a poverené osoba prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ: ACCIA, s.r.o., Armádna 1655/5, 911 01 Trenčín, IČO: 47408197

Poverená osoba: Ing. Milan Rojko, e-mail: gdpr@accia.sk, tel.: +421 32 390 4132

 

Posledná aktualizácia dňa: 24.05.2018