Clicky

Revízia normy ISO 14001 sa dostala do finálnej fázy

Spoločne s revíziou normy ISO 9001:2015 pokračuje aj revízia normy ISO 14001:2015.

Revízia normy ISO 14001 sa dostala do finálnej fázy. Pre organizácie, ktoré majú zavedený Integrovaný systém manažérstva, je to príležitosť začať koordinovať prípravu na prechod na novú normu spoločne s revíziou normy ISO 9001:2015.

iso-14001-moves-to-final-stage

Všetky ISO normy podliehajú preskúmaniu každých tri až päť rokov, aby bolo zaručené, že zodpovedajú aktuálnym zmenám podnikateľského prostredia. Revízia normy ISO 14001 sa dostala do fázy – FDIS (Final Draft International Standard).

V tomto rozhovore Dr. Anne-Marie Warris, presedníčka podkomisie ISO, ktorá je zodpovedná za revíziu normy ISO 14001 vysvetľuje hlavné zmeny a nasledujúce kroky:

Norma ISO 14001 je kľúčovou environmentálnou normou. “Je jediná, ktorá spája všetky aspekty životného prostredia – vodu, vzduch, klímu a pôdu tak, aby organizácie k ich ochrane pristupovali na základe celostného princípu.”

Norma ISO 14001 je aktuálne vo fáze FDIS. To znamená, že špecialisti, ktorí pripravujú revíziu normy, budú posudzovať pripomienky, ktoré dostali počas verejného pripomienkovania vo fáze DIS na ich najbližšom stretnutí začiatkom februára 2015 v Tokiu.

Výstupom stretnutia bude konečné znenie finálneho návrhu normy, ktoré bude predložené na hlasovanie. Po schválení bude norma vydaná.

Aktuálna revízia ISO/FDIS 14001:2015 je dôležitým krokom vo vývoji normy. Prináša významné zlepšenia oproti predchádzajúcej verzii.

Niektoré zo zmien vychádzajú z výsledkov dotazníkového prieskumu, ktorý vykonala komisia. Dostala viac ako 5000 odpovedí zo 110 krajín.

Výsledkom toho je, že finálny návrh normy ISO/FDIS 14001:2015 sa viac zameriava na:

  • zvýšenie významu environmentálneho managementu v strategickom riadení organizácií,
  • zavedenie princípov vodcovstva v procesoch environmentálneho managementu,
  • dôraz na proaktívny prístup k ochrane životného prostredia,
  • presun od zlepšovania systému manažérstva k zlepšovaniu vplyvov na životné prostredie,
  • rozšírenie rámca aspektov ochrany životného prostredia na životný cyklus tovarov a služieb.

Nová štruktúra normy je v súlade s novým rámcom pre tvorbu noriem ISO Annex SL, čo umožní jej jednoduchšiu integráciu s ostatnými normami systémov manažérstva.

Vydanie normy ISO 14001:2015 sa očakáva v septembri 2015, rovnako ako vydanie normy ISO 9001:2015.

Čo by mali organizácie podľa odporúčaní komisie zvážiť?

  1. Zoznámiť sa s návrhom normy.
  2. Identifikovať nové a zmenené požiadavky a vykonať rozdielovú analýzu.
  3. Začať s prípravou akčného plánu pre prechod na novú normu.
  4. Zabezpečiť informovanosť a angažovanosť vrcholového manažmentu.

Zdroj: www.iso.org

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Integrácia ISO/DIS 9001 s normami ISO 14001 a OHSAS 18001

Ako vypracovať Rozdielovú analýzu noriem ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015?

Ako vypracovať Akčný plán pre zavedenie zmien ISO 9001:2015?


Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek normy ISO 9001:2015 a certifikáciu tu: