Clicky

Integrácia ISO/DIS 9001 s normami ISO 14001 a OHSAS 18001

Väčšina firiem a organizácií má okrem systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 zavedené aj ďalšie systémy zamerané na ochranu životného prostredia ISO 14001 a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci OHSAS 18001, ktoré spolu predstavujú integrovaný systém manažérstva.

Integrácia ISO 9001:2015, ISO 14000:2015 a ISO 45001:2016 (OHSAS 18001)

Okrem revízie normy ISO 9001 prebieha súčasne aj revízia noriem ISO 14001OHSAS 18001. Revízia týchto noriem umožní ich jednoduchšiu integráciu do spoločného integrovaného systému manažérstva.

V tomto príspevku sa pozrieme na to, v akom stave je revízia týchto noriem a ako ich bude možné po revízií integrovať.

V AKOM STAVE JE REVÍZIA NORIEM ISO 14001 A OHSAS 18001?

Norma ISO 14001

Revízia normy prebieha paralelne s revíziou normy ISO 9001. Momentálne je pripomienkovaný návrh ISO/DIS 14001 (Draft International Standard).

Vydanie revidovanej normy ISO 14001:2015 je plánované v septembri 2015.

Norma OHSAS 18001

Označenie normy sa zmení na ISO 45001. Momentálne je revízia v štádiu návrhu CD (Committee Draft).

Vydanie revidovanej normy ISO 45001:2016 je plánované v roku 2016.

AKO BUDE MOŽNÉ INTEGROVAŤ ISO 9001, ISO 14001 A ISO 45001?

Medzinárodná normalizačná organizácia (ISO) spracovala jednotné pravidlá pre tvorbu noriem „Annex SL“ (predtým ISO Guide 83).

Podľa Annex SL bude zjednotená forma a obsah ISO noriem zameraných na systémy manažérstva, teda aj ISO 14001 a OHSAS 18001.

Štruktúra noriem bude rovnaká podľa tzv. „High Level Structure“ (HLS). Podľa tejto štruktúry budú mať normy:

 • rovnakú kapitolovú štruktúru,
 • rovnaký text spoločného jadra,
 • zjednotenú základnú terminológiu a definície.

Cieľom zjednotenia štruktúry noriem je ich jednoduchšia integrácia a chápanie.

Samozrejme v normách je ponechaný dostatočný priestor pre požiadavky špecifické iba pre kvalitu, životné prostredie a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

AKO BUDE MOŽNÉ INTEGROVAŤ ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001?

Pre integrovaný systém manažérstva sú charakteristické spoločné prvky rôznych systémov manažérstva:

 • politiky, ciele, plány, kontrola, interné audity, nápravné opatrenia,
 • dokumentované informácie (dokumentácia a záznamy),
 • preskúmanie manažmentom, monitorovanie a meranie, analýzy údajov,
 • riadenie rizík a preventívnych opatrení, atď.

Jednotná 10-kapitolová štruktúra noriem  ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 po ich revízii umožní jednotné nastavenie spoločných prvkov noriem.

Nebude potrebné implementovať rovnaké požiadavky noriem pre každú normu zvlášť.

AKO VÁM MÔŽE POMÔCŤ INTEGRÁCIA ISO 9001, ISO 14001 A ISO 45001?

Správne nastavený integrovaný systém manažérstva vám pomôže:

 • jednoduchšie riadiť množstvo procesov a vzájomne previazaných činností,
 • efektívnejšie plánovať a využívať zdroje,
 • skôr odhaliť hrozby a identifikovať príležitosti,
 • získať nových a udržať si súčasných zákazníkov,
 • získať a udržať si náskok pred konkurenciou.

Podľa Annex SL sa do noriem zameraných na systémy manažérstva, okrem iného, zavedú aj princíp myslenia založeného na rizikách, metodika P-D-C-A a zdôrazní sa procesný prístup.


Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

 • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu: