Clicky

Ako vypracovať Akčný plán pre zavedenie zmien ISO 9001:2015?

Po vypracovaní Rozdielovej analýzy voči súčasnému stavu Vášho systému manažérstva je ďalším krokom vypracovanie Akčného plánu pre zavedenie zmien podľa normy ISO 9001:2015.

iso-9001-2015-akcny-plan

AKČNÝ PLÁN PRE ZAVEDENIE ZMIEN ISO 9001:2015

Čo je to akčný plán?

 • Plán úloh a zdrojov pre zavedenie zmien a nových požiadaviek normy ISO/DIS 9001 ISO 9001:2015 do súčasného systému manažérstva kvality.
 • Základný nástroj pre efektívne riadenie úloh súvisiacich s prechodom na novú normu ISO/DIS 9001 ISO 9001:2015.

Prečo sa vypracováva akčný plán?

 • Aby ste vedeli čo, kto, prečo, kedy a ako musíte urobiť v súvislosti so závermi z rozdielovej analýzy.
 • Aby ste vedeli naplánovať a zabezpečiť zdroje potrebné pre realizovanie úloh súvisiacich s prechodom na novú normu.
 • Aby ste vedeli riadiť a kontrolovať realizáciu úloh súvisiacich s prechodom na novú normu.

Kto vypracováva akčný plán?

 • Ak sa rozhodnete, že prechod budete realizovať interne – predstaviteľ manažmentu, manažér kvality, projektový manažér (ak sa rozhodnete prechod na novú normu realizovať ako interný projekt).
 • Ak sa rozhodnete, že prechod budete realizovať externe – konzultačná a poradenská spoločnosť zameraná na systémy manažérstva.

Kedy treba vypracovať akčný plán?

 • Po realizácii rozdielovej analýzy a identifikovaní rozdielov medzi súčasným a cieľovým stavom vášho systému manažérstva kvality.
 • Pred realizáciou úloh súvisiacich s prechodom na novú revidovanú normu.

Ako vypracovať akčný plán?

 • Použite výsledky z rozdielovej analýzy.
 • Navrhnite merateľné ciele, úlohy a konkrétne výstupy súvisiace so zavedením zmien a nových požiadaviek revidovanej normy.
 • Určite zdroje potrebné pre realizáciu cieľov, úloh a vypracovanie výstupov (ľudia, kapacity, infraštruktúra, atď.)
 • Vypracujte časový harmonogram a určite konkrétne zodpovednosti a právomoci (vlastníkov cieľov a úloh).
 • Identifikujte a analyzujte riziká, stanovte protirizikové opatrenia.
 • Navrhnite spôsob riadenia a kontroly plnenia cieľov a úloh.
 • Vypracujte dokument „Akčný plán“ pre zavedenie zmien a požiadaviek revidovanej normy.
 • Nezabudnite dať plán schváliť a zabezpečiť jeho komunikáciu s dotknutými ľuďmi.

Príprava a realizácia rozdielovej analýzy, spracovane výsledkov a vypracovanie kvalitného akčného plánu vám zaberie 4 – 8 týždňov podľa aktuálneho stavu vášho systému manažérstva kvality a schopností ľudí, ktorí budú analýzu vykonávať a spracovávať akčný plán.

Preto nečakajte na poslednú chvíľu a začniteteraz v predstihu.


Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

 • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu: