Clicky

Aký je odporúčaný postup prechodu na normu ISO 9001:2015 podľa IAF?

Medzinárodné akreditačné fórum (IAF – International Accreditation Forum) v spolupráci s pracovnou skupinou ISO/TC 176/SC 2/WG 23 vydalo v januári 2015 informatívny dokument, ktorý zahŕňa odporúčania pre prechod z normy ISO 9001:2008 na normu ISO 9001:2015. Odporúčania sa týkajú všetkých zainteresovaných strán, ktoré budú dotknuté revíziou normy ISO 9001:2015.

Prechod ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015

Informatívny dokument v úvode popisuje hlavné zmeny v revízii normy ISO 9001:2015, relevantné zainteresované strany, informácie o prechodnom období a platnosti certifikátov.

V ďalších častiach uvádza popis činností, ktorými by sa mali zaoberať zainteresované strany, aby úspešne zvládli prípravu a prechod z normy ISO 9001:2008 na normu ISO 9001:2015.

AKÉ SÚ HLAVNÉ ZMENY V NOVEJ VERZII NORMY ISO 9001: 2015?

Revízia normy zavádza nové významné zmeny.

Norma vychádza z prílohy Annex SL smernice pre vypracovanie ISO štandardov pre manažérske systémy. Annex SL zjednocuje štruktúru jednotlivých kapitol, ich názvy, hlavný text, spoločné termíny a ich definície pre zvýšenie kompatibility a zladenie s ďalšími normami systému manažérstva.

Hlavné zmeny v novej verzii normy ISO 9001:2015 sú:

 • zmena štruktúry kapitol normy podľa prílohy Annex SL,
 • výslovná požiadavka na zavedenie riadenia rizík,
 • zlepšenie osvojenia a uplatňovania procesného prístupu,
 • menej preddefinovaných požiadaviek,
 • menší dôraz na dokumentáciu,
 • lepšiu aplikovateľnosť pre oblasť služieb,
 • požiadavka na definovanie ohraničenia systémov manažérstva,
 • zvýšený dôraz na definovanie kontextu organizácie,
 • zvýšené požiadavky na vodcovstvo,
 • väčší dôraz na zvýšenie spokojnosti zákazníkov.

AKÉ JE PRECHODNÉ OBDOBIE?

Medzinárodné fórum pre akreditáciu (IAF) a Výbor ISO pre posudzovanie zhody (CASCO) sa dohodli na prechodnom období troch rokov od dátumu vydania normy ISO 9001:2015. Norma bude bola vydaná v septembri 2015 a prechodné obdobie bude trvať do septembra 2018.

Platnosť certifikácií podľa normy ISO 9001:2008

Certifikácia systémov manažérstva podľa normy ISO 9001:2008 nebude platná po uplynutí troch rokov od vydania normy ISO 9001:2015.

Certifikáty podľa normy ISO 9001:2008, ktoré budú vydané v priebehu prechodného obdobia, nebudú platné po jeho skončení.

ZAINTERESOVANÉ STRANY ZAPOJENÉ DO CERTIFIKÁCIE A AKREDITÁCIE

Organizácie využívajúce ISO 9001:2008

Pre organizácie využívajúce ISO 9001:2008 sa odporúča, aby:

 • identifikovali rozdiely, ktoré je potrebné riešiť pre splnenie nových požiadaviek,
 • definovali akčný plán prechodu na novú normu,
 • zabezpečili primeranú odbornú prípravu a informovanosť pre všetky dotknuté strany,
 • aktualizovali existujúci systém manažérstva kvality, s cieľom splniť revidované požiadavky normy,
 • v prípade potreby spolupracovali s certifikačným orgánom pri definovaní akčného plánu.

Certifikačné orgány

Certifikačným orgánom sa odporúča, aby:

 • vyškolili svojich audítorov a preukázali primeranú úroveň ich kvalifikácie,
 • pravidelne komunikovali s národnými normalizačnými a akreditačnými orgánmi,
 • komunikovali s ostatnými certifikačnými orgánmi s cieľom koordinovať informovanosť,
 • komunikovali so súčasnými klientmi a zdieľali odporúčania pre procesy prechodu a opatrenia pre prechod,
 • plánovali audity a certifikácie pre revidovanú normu,
 • zosúladili prechodné obdobie a aktuálne certifikačné obdobia,
 • naplánovali aktualizáciu certifikačných dokumentov,
 • včas podporovali súčasných používateľov ISO 9001:2008 pre vykonanie prechodu na ISO 9001:2015,
 • podporovali nových používateľov na zavedenie ISO 9001:2015,
 • vypracovali plány auditov pre existujúcich klientov.

Akreditačné orgány

Akreditačným orgánom sa odporúča, aby:

 • informovali certifikačné orgány o procese prechodu,
 • plánovali zdroje pre školenia a ich hodnotenie,
 • preverili kritériá pre hodnotenia kompetencií audítorov,
 • školili svojich hodnotiteľov,
 • pravidelne komunikovali s národnými normalizačnými orgánmi,
 • pravidelne komunikovali s ich akreditovanými certifikačnými orgánmi,
 • komunikovali s ostatnými akreditačnými orgánmi s cieľom koordinovať informovanosť,
 • plánovali a pripravovali hodnotenia revidovanej normy,
 • plánovali rozhodnutia o akreditácii pre aktualizáciu osvedčení o akreditácii.

Pre každú organizáciu bude rozsah zmien závisieť od vyspelosti a výkonnosti existujúceho systému riadenia, organizačnej štruktúry a postupov. Preto sa dôrazne odporúča vykonať rozdielovú analýzu s cieľom identifikovať reálne požiadavky na zdroje a časovej dopady.

Zdroj: www.iaf.nu


Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

 • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu: