Clicky

ISO 9001:2015 Prechodné obdobie – 8 najčastejších otázok

Norma ISO 9001:2015 bola publikovaná 23.09.2015. Po jej publikovaní sa objavujú otázky súvisiace s prechodným obdobím. Odpovede na najčastejšie z nich vám prinášame v tomto príspevku.

ISO 9001:2015 prechodné obdobie

Norma ISO 9001:2015 bola schválená 15. septembra 2015publikovaná 23. septembra 2015. Po jej publikovaní sa objavujú otázky súvisiace s prechodným obdobím. Odpovede na najčastejšie z nich vám prinášame v tomto príspevku:

Čo je to prechodné obdobie?

Prechodné obdobie je čas potrebný pre zavedenie nových a zmenených požiadaviek normy ISO 9001:2015 do existujúcich systémov manažérstva.

Kedy začalo prechodné obdobie?

International Accreditation Forum – IAF (www.iaf.nu) určilo 3-ročné prechodné obdobie od publikácie normy.

Kedy končí prechodné obdobie?

Prechodné obdobie podľa IAF trvá tri roky a podľa rozhodnutia Slovenskej národnej akreditačnej služby – SNAS končí 15. septembra 2018.

Dokedy platia certifikáty vydané podľa normy ISO 9001:2008?

Certifikácia systémov manažérstva podľa normy ISO 9001:2008 nebude platná po uplynutí troch rokov od publikovania normy ISO 9001:2015.

Certifikáty podľa normy ISO 9001:2008, ktoré budú vydané v priebehu prechodného obdobia, nebudú platné po jeho skončení.

Čo odporúča IAF organizáciám používajúcim normu ISO 9001:2008?

Pre organizácie využívajúce normu ISO 9001:2008 sa odporúča, aby:

  • identifikovali rozdiely, ktoré je potrebné riešiť pre splnenie nových požiadaviek,
  • definovali akčný plán prechodu na novú normu,
  • zabezpečili primeranú odbornú prípravu a informovanosť pre všetky dotknuté strany,
  • aktualizovali existujúci systém manažérstva kvality, s cieľom splniť revidované požiadavky normy,
  • v prípade potreby spolupracovali s certifikačným orgánom pri definovaní akčného plánu.

Podrobnejšie sme sa tejto téme venovali v tomto príspevku.

Kedy bude dostupná slovenská verzia normy ISO 9001:2015?

Presný termín zatiaľ nebol stanovený. Predpokladáme, že slovenská verzia normy ISO 9001:2015 by mohla byť dostupná koncom tohto, alebo začiatkom budúceho roka.

Keď budeme mať konkrétne informácie, budeme vás informovať. Sledujte náš blog, Facebook, Twitter, alebo Google+!

Musíme čakať na slovenskú verziu normy ISO 9001:2015?

Nemusíte. Ak z jazykových dôvodov nepotrebujete slovenský preklad normy, môžete začať ihneď (tak ako mnohí, ktorí už začali).

Rátajte s tým, že proces zavedenia požiadaviek novej normy ISO 9001:2015 môže trvať 3 až 12 mesiacov podľa stavu vášho systému manažérstva.

Musíte počítať aj s ďalším časom potrebným na overenie nových požiadaviek a certifikáciu, alebo re-certifikáciu systému manažérstva.

Norma ISO 9001:2015 je v anglickej verzii dostupná tu.

Čo by sme mali urobiť ako prvé v rámci prechodu na normu ISO 9001:2015?

Prvým krokom po zoznámení sa s normou je vykonanie rozdielovej analýzy, aby ste identifikovali rozdiely, ktoré musíte riešiť, aby ste splnili požiadavky novej normy.

Môžete to urobiť formou interného auditu. Podmienkou je však preškolenie vašich interných audítorov z novej normy ISO 9001:2015, aby vedeli kvalifikovane posúdiť rozdiely. Alebo si môžete pozvať externú poradenskú spoločnosť.

Podrobnejšie sme sa tejto téme venovali v tomto príspevku.

Druhým krokom je vypracovanie akčného plánu, aby ste mohli naplánovať a zabezpečiť všetky potrebné zdroje, ktoré budete potrebovať pre prechod na novú normu.

Podrobnejšie sme sa tejto téme venovali v tomto príspevku.

Nová norma ISO 9000:2015 – Slovník

Súčasne s normou ISO 9001:2015 bola publikovaná aj revidovaná norma ISO 9000:2015 Systémy manažérstva kvality – Základy a slovník.

Norma obsahuje nové a aktualizované termíny a ich definície.

V novej norme sú termíny rozdelené do 13 oblastí. Norma zahŕňa celkom 146 termínov a ich definícií (pôvodne norma zahŕňala 84 termínov a definícií).

Norma ISO 9000:2015 je v anglickej verzii dostupná tu. Náhľad anglickej verzie normy si môžete pozrieť tu.

Podrobnejšie informácie o novej norme ISO 9000:2015 vám prinesieme v ďalšom príspevku.

S novou normou ISO 9001:2015 vás podrobne zoznámime na našich seminároch.


Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu: