Clicky

ISO 9001:2015 – Aktualizovaný obsah normy

Proces revízie normy ISO 9001 je vo finálnej fáze. Vydanie normy ISO 9001:2015 je plánované v septembri 2015. Už dnes však vieme, na základe finálneho návrhu normy ISO/FDIS 9001:2015,  aký bude nový obsah normy.

Doplnené 23.09.2015 – Norma ISO 9001:2015 vydaná.

Doplnené 01.02.2016 – Slovenský preklad normy ISO 9001:2015 vydaný pod označením STN EN ISO 9001:2016.

Čo nám zmeny prinesú?

Zásadnou zmenou je nová 10 kapitolová štruktúra normy podľa tzv. Annex SL. Cieľom tejto zmeny je formálne zjednotiť obsahovú štruktúru všetkých vydaných a vydávaných noriem pre systémy manažérstva, napr. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (po novom ISO 45001), ISO 27001, atď. a zabezpečiť tak ich ľahšiu a jednoduchšiu integráciu.

Okrem tejto zmeny norma prinesie:

 • vyššiu flexibilitu požiadaviek, zovšeobecnenie a zjednodušenie aplikácie požiadaviek pre firmy a organizácie poskytujúce služby,
 • explicitnejšie zdôraznenie procesného prístupu a metodológie PDCA (Plan-Do-Check-Act),
 • riadenie rizík a príležitostí vo všetkých procesoch zahrnutých do systému manažérstva kvality,
 • vyššiu orientáciu na zvyšovanie výkonnosti firiem a organizácií,
 • zosúladenie systému manažérstva kvality so strategickým smerovaním firiem a organizácií,
 • novú úlohu „vodcovstva“ pre vrcholový manažment a jeho vyššie zapojenie do systému manažérstva kvality,
 • požiadavky na aktívne vyhľadávanie príležitostí pre zlepšovanie systému manažérstva kvality.

Aká bude nová štruktúra normy?

minulom článku sme vám priniesli prehľad a porovnanie novej a konečnej obsahovej štruktúry normy podľa finálneho návrhu ISO/FDIS 9001:2015.

Táto štruktúra normy sa už nebude meniť.

Aké sú hlavné zmeny?

Podľa návrhu normy ISO/FDIS 9001:2015 môžeme očakávať nasledovné zmeny:

Kapitola 0. Úvod

 • zdôraznenie strategického rozhodnutia prijatia systému manažérstva kvality,
 • vyzdvihnutie procesného prístupu a jeho aplikácie v rámci požiadaviek normy – norma zahŕňa grafickú reprezentáciu procesu a jeho elementov,
 • nová kapitola zameraná na aplikáciu metodológie PDCA (Plan-Do-Check-Act) v procesoch – norma zahŕňa grafickú štruktúru kapitol (procesov) normy už podľa princípu PDCA,
 • nová kapitola popisujúca princípy myslenia založeného na rizikách, ktorý je aplikovaný v rámci celej normy,
 • princípy manažérstva kvality sú uvedené v úvode normy.

Kapitola 1. Predmet normy

 • predmet normy sa nemení, vypadol však článok 1.2 Aplikácia a s tým súvisiaci pojem „výnimka“ – vysvetlenie aplikovateľnosti normy poskytuje nová príloha A v časti A.5,
 • termín „produkt a služba“ je v norme chápaný iba ako „produkt a služba“ určený alebo požadovaný zákazníkom.

Kapitola 2. Normatívne odkazy

 • norma uvádza odkaz na ISO 9000:2015 Systémy manažérstva kvality – Základy a slovník (táto norma je tiež revidovaná a vyjde spolu s normou ISO 9001:2015 v septembri 2015),

Kapitola 3. Termíny a definície

 • norma uvádza odkaz na ISO 9000:2015 Systémy manažérstva kvality – Základy a slovník,
 • termín „produkt“ je nahradený termínom „produkty a služby“,
 • pribudli nové termíny a definície:
  • riziko,
  • top manažment,
  • dokumentovaná informácia,
  • outsource,
  • kontext organizácie,
  • funkcia, stratégia,
  • znalosť, inovácia,
  • dáta, informácie, atď.,
 • niektoré definície pre pôvodné termíny boli spresnené a aktualizované.

Kapitola 4. Kontext organizácie

 • nové požiadavky na identifikáciu a monitorovanie interných a externých vplyvov, ktoré sú dôležité pre zámery a strategické smerovanie firmy,
 • nové požiadavky na určenie zainteresovaných strán a ich požiadaviek, ktoré sú dôležité pre systém manažérstva kvality
 • ako dokumentovaná informácia bude musieť byť určený rozsah a hranice systému manažérstva kvality,
 • nie je explicitne požadované vypracovanie príručky kvality,
 • pribudli nové požiadavky pre procesy, napr. určenie vstupov a výstupov, zodpovedností, výkonnostných ukazovateľov, rizík a príležitostí.

Kapitola 5. Vodcovstvo

 • bude požadovaný vyšší rozsah zodpovedností a zapojenia vrcholového manažmentu,
 • úloha vrcholového manažmentu je rozšírená aj na vodcovstvo, nie len na manažment,
 • nová požiadavka na integráciu požiadaviek systému manažérstva kvality do „business procesov“,
 • nie je stanovená požiadavka na menovanie predstaviteľa manažmentu,
 • nová požiadavka na určenie rizík vo vzťahu k zákazníkovi.

Kapitola 6. Plánovanie

 • nová zásadná požiadavka (!)  na stanovenie rizík, príležitostí a opatrení na ich riešenie,
 • riadenie rizík a príležitostí a opatrení na ich riešenie nahrádza preventívne činnosti,
 • nová požiadavka na plánovanie dosiahnutia cieľov kvality,
 • zmeny systému manažérstva kvality budú musieť byť plánované.

Kapitola 7. Podpora

 • kapitola zahŕňa riadenie ľudí, infraštruktúry, prostredia pre prevádzku procesov, monitorovacích a meracích zdrojov, organizačných znalostí, kompetencií, povedomia, komunikácie a dokumentovaných informácií,
 • riadenie dokumentov a záznamov je po novom zadefinované ako „dokumentované informácie“ – nie je požadované vypracovanie 6 dokumentovaných postupov,
 • nové požiadavky na riadenie organizačných znalostí,
 • monitorovacie a meracie zdroje nahrádzajú zariadenia na monitorovanie a meranie.

Kapitola 8. Prevádzka

 • plánovanie a riadenie prevádzky sa sústreďuje na plánovanie, implementáciu a riadenie procesov a protirizikových opatrení,
 • komunikácia so zákazníkom je uprednostnená pred určením a preskúmaním jeho požiadaviek,
 • nová požiadavka na určenie, implementáciu a udržiavanie procesov návrhu a vývoja,
 • nakupovanie je zmenené na „riadenie externe poskytovaných procesov, produktov a služieb“,
 • nová požiadavka na určenie ukazovateľov výkonnosti externých poskytovateľov,
 • nová kapitola a požiadavky na uvoľnenie produktov a služieb,
 • v celej kapitole je kladený dôraz na aplikáciu procesného riadenia a riadenie rizík a opatrení.

Kapitola 9. Hodnotenie výkonnosti

 • nová požiadavka na hodnotenie výkonnosti a efektívnosti systému manažérstva kvality,
 • nová požiadavka na hodnotenie efektívnosti protirizikových opatrení,
 • nová požiadavka na hodnotenie výkonnosti externých poskytovateľov,
 • každý interný audit bude musieť mať definované samostatné kritériá a rozsah,
 • do tejto kapitoly je zahrnuté aj „preskúmanie manažmentom“ – pribudli vstupy do preskúmania,
 • hodnotené ukazovatele budú musieť byť doplnené aj o trendy ich vývoja.

Kapitola 10. Zlepšovanie

 • vypadol článok „preventívne opatrenie“ – nahradené riadením rizík a príležitostí,
 • nová požiadavka na aktívne určovanie príležitostí na zlepšovanie,
 • nové požiadavky súvisiace s analyzovaním príčin nezhôd.

Do kedy bude možné tieto zmeny zaviesť?

Prechodná doba pre zavedenie zmien do súčasných systémov manažérstva kvality bude 3 roky. To znamená, že ak norma ISO 9001:2015 bude vydaná v septembri 2015, prechodné obdobie bude trvať do septembra 2018.

Dátum platnosti certifikátov podľa normy ISO 9001:2008, vydaných počas prechodného obdobia, bude musieť korešpondovať s koncom trojročného prechodného obdobia.

A potrebujete, môžete požiadať o re-certifikáciu vášho systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015, aj keď ešte nemáte skončenú platnosť certifikátu podľa normy ISO 9001:2008.

Nemusíte čakať do skončenia platnosti vášho certifikátu.

Upozornenie: Jedná sa o neoficiálny preklad, ktorý má len informatívny charakter. Pri implementácii používajte výhradne oficiálne vydanie normy ISO 9001:2015!


Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

 • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu: