Clicky

Norma ISO 10005:2018 publikovaná!

Ak chcete premeniť podnikateľské nápady na akcie, potrebujete plán. Návod k tomu, ako ho vytvoriť bol práve aktualizovaný … 

iso-10005-2018-publikovana

Plán kvality

Produkcia niečoho, či už ide o produkt, službu, proces alebo projekt, vždy zahŕňa postupnosť vzájomne prepojených procesov a úloh, ktoré je potrebné vykonať.

Ich včasné a správne plánovanie je kritickou podmienkou ich úspešnosti.

Plán kvality pomáha organizáciám robiť práve toto. Zahŕňa popis akcií, zodpovedností a potrebných zdrojov, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie požadovaných výsledkov.

Popisuje, ako bude organizácia skutočne postupovať pri výrobe produktu alebo služby a ako tieto činnosti môžu ovplyvňovať iné procesy alebo časti podniku.

Je to užitočný nástroj hlavne na overenie nových produktov, služieb alebo procesov pred začatím prác a na preukázanie toho, akým spôsobom budú splnené ich požiadavky.

Norma ISO 10005:2018 Systémy manažérstva kvality. Návod na plány kvality

Norma ISO 10005: 2018 poskytuje návod pre definovanie, preskúmavanie, schvaľovanie, realizovanie a revidovanie plánov kvality.

Návod sa vzťahuje na plány kvality pre akýkoľvek zamýšľaný výstup, či už ide o proces, produkt, službu, projekt alebo zmluvu a akýkoľvek typ alebo veľkosť organizácie.

Je aplikovateľný bez ohľadu na to, či má organizácia zavedený systém manažérstva v súlade s požiadavkami normy ISO 9001 alebo nie.

Norma sa zameriava predovšetkým na dosahovanie požadovaných výsledkov. Nie je návodom na plánovanie rozvoja systémov manažérstva kvality.

Aby bolo možné využiť odporúčania normy ISO 10005, nie je nevyhnutné mať zavedené požiadavky normy ISO 9001. Obe normy sú založené na rovnakých princípoch a navzájom sa dopĺňajú.

Norma ISO 10005 bola revidovaná a aktualizovaná tak, aby zohľadnila zmeny podnikateľského prostredia a rozvoj nových technológií. 

Ponúka tiež viac usmernení k tomu, ako aplikovať myslenie založené na riziku pri rozhodovaní o procesoch, zdrojoch a metódach, ktoré sa majú použiť.

Ukážku anglickej verzie normy si môžete pozrieť tu.

Anglickú verziu normy si môžete obstarať v ISO Store.

O dostupnosti slovenskej verzie normy vás budeme informovať.

Zdroj: iso.org


Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu:

  • Navštívte naše kurzy, kde sa dozviete viac o zmenách a o tom, ako ich zaviesť do vašich systémov manažérstva.