Clicky

ISO 9001:2015 Prechodné obdobie

Norma ISO 9001:2015 bola schválená 15. septembra 2015publikovaná 23. septembra 2015. Tým začalo prechodné obdobie pre implementovanie jej požiadaviek do systémov manažérstva.

ISO-9001-2015-Prechodne-obdobie

International Accreditation ForumIAF (www.iaf.nu) určilo 3-ročné prechodné obdobie od publikovania normy.

Kedy končí prechodné obdobie?

Prechodné obdobie podľa IAF trvá tri roky a podľa rozhodnutia Slovenskej národnej akreditačnej služby – SNAS končí 15. septembra 2018.

Čo je to prechodné obdobie?

Prechodné obdobie je čas potrebný pre zavedenie nových a zmenených požiadaviek normy ISO 9001:2015 do existujúcich systémov manažérstva.

Dokedy platia certifikáty vydané podľa normy ISO 9001:2008?

Certifikácia systémov manažérstva podľa normy ISO 9001:2008 nebude platná po uplynutí troch rokov od publikovania normy ISO 9001:2015.

Certifikáty podľa normy ISO 9001:2008, ktoré budú vydané v priebehu prechodného obdobia, nebudú platné po jeho skončení.

Čo odporúča IAF organizáciám používajúcim normu ISO 9001:2008?

Pre organizácie využívajúce normu ISO 9001:2008 sa odporúča, aby:

  • identifikovali rozdiely, ktoré je potrebné riešiť pre splnenie nových požiadaviek,
  • definovali akčný plán prechodu na novú normu,
  • zabezpečili primeranú odbornú prípravu a informovanosť pre všetky dotknuté strany,
  • aktualizovali existujúci systém manažérstva kvality, s cieľom splniť revidované požiadavky normy,
  • v prípade potreby spolupracovali s certifikačným orgánom pri definovaní akčného plánu.

Podrobnejšie sme sa tejto téme venovali v tomto príspevku.

Čo urobiť ako prvé v rámci prechodu na normu ISO 9001:2015?

Prvým krokom po zoznámení sa s normou je vykonanie rozdielovej analýzy, aby ste identifikovali rozdiely, ktoré musíte riešiť, aby ste splnili požiadavky novej normy.

Môžete to urobiť formou interného auditu. Podmienkou je však preškolenie vašich interných audítorov z novej normy ISO 9001:2015, aby vedeli kvalifikovane posúdiť rozdiely. Alebo si môžete pozvať externú poradenskú spoločnosť.

Podrobnejšie sme sa tejto téme venovali v tomto príspevku.

Druhým krokom je vypracovanie akčného plánu, aby ste mohli naplánovať a zabezpečiť všetky potrebné zdroje, ktoré budete potrebovať pre prechod na novú normu.

Podrobnejšie sme sa tejto téme venovali v tomto príspevku.

Aké je prechodné obdobie ostatných noriem systémov manažérstva?

NormaZačiatok prechodného obdobiaKoniec prechodného obdobiaPoznámka
ISO 9001:201515.09.201515.09.2018Podľa SNAS
ISO 14001:201515.09.201515.09.2018Podľa SNAS
ISO 45001:2017XX.12.2017bude určenéOHSAS 18001 v procese revízie
IATF 1694901.10.201614.09.2018Podľa IATF
ISO 22000:2018XX.12.2018bude určené

 

S novou normou ISO 9001:2015 Vás podrobne zoznámime na našich kurzoch.


Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre implementovanie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu: