Clicky

ISO 9001:2015 Súvislosti organizácie

Súvislosti organizácie je nová požiadavka normy ISO 9001:2015, v rámci ktorej organizácia musí určiť vplyvy a požiadavky, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť jej systému manažérstva dosahovať zamýšľané výstupy a výsledky …

iso-9001-2015-suvislosti-organizacie

Súvislosti organizácie

Súvislosti organizácie je nová požiadavka normy ISO 9001:2015, v rámci ktorej organizácia musí určiť vplyvy a požiadavky, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť jej systému manažérstva dosahovať zamýšľané výstupy a výsledky.

Konkrétne v kapitole 4 norma ISO 9001:2015 vyžaduje aby organizácia hodnotila samu seba a vzťahy v rámci ktorých pôsobí.

To znamená, že je organizácia musí identifikovať vplyvy jednotlivých faktorov na organizáciu a to, ako sú zohľadnené v jej systéme manažérstva, zámeroch a cieľoch, tokoch procesov a informácií a ďalších oblastiach systému.

Identifikované vzťahy a vplyvy slúžia tiež na identifikovanie rizík a príležitostí organizácie.

Ako identifikovať súvislosti organizácie?

Norma ISO 9001:2015 nepredpisuje konkrétny spôsob ako určiť súvislosti organizácie.

Jednotlivé organizácie môžu použiť metódy a postupy, ktoré už používajú, alebo si môžu vybrať nové a prispôsobiť si ich svojim špecifickým podmienkam.

Medzi najčastejšie metódy, nástroje a zdroje informácií, ktoré môžete použiť pre identifikovanie súvislostí organizácie patria:

  • SWOT analýza,
  • PESTLE analýza,
  • Marketingové analýzy
  • Analýzy konkurencie,
  • Benchmarking,
  • Strategické plány,
  • Balanced Scorecard,
  • Čiastkové analýzy prostredia realizované v rámci biznis plánov a projektových plánov,
  • a rôzne ďalšie.

Rozsah možných identifikovaných súvislostí môže by veľmi veľký a tým náročný na spracovanie.

Odporúčame použiť princíp „zdravého sedliackeho rozumu“ a sústrediť sa len na súvislosti, ktoré majú zásadný vplyv na organizáciu, hlavne z pohľadu rizík a príležitostí.

Môžete využiť aj Paretovo pravidlo 20/80, podľa ktorého 20% identifikovaných súvislostí môže tvoriť 80% vplyvov.

Pre správne identifikovanie súvislostí je potrebné správne rozumieť používaným pojmom:

Čo je to organizácia?

Pod pojmom organizácia rozumieme osobu alebo skupinu ľudí, ktorá má svoje vlastné funkcie so zodpovednosťami a právomocami a ktoré majú vzťah k dosiahnutiu svojich cieľov.

Sú to napríklad podnikatelia, firmy, úrady a inštitúcie a to štátne, súkromné, ziskové aj neziskové, podnikatelia a drobní živnostníci a pod.

Čo sú to súvislosti organizácie?

Súvislosti organizácie sú všetky interné a externé faktory, vplyvy a alebo podmienky, ktoré môžu mať pozitívny, alebo negatívny vplyv na poslanie, ciele, produkty a služby, zámery a úspešnosť organizácie.

Sú to napríklad zákazníci, majitelia, akcionári, konkurencia, vláda, dozorné a regulačné orgány, finančné inštitúcie, samospráva, médiá a pod.

Čo sú to interné a externé vplyvy?

Externé vplyvy sú vplyvy z externého prostredia organizácie. Tieto vplyvy môžu plynúť z rôznych aspektov napr. technologických, trhových, kultúrnych, spoločenských, ekonomických a pod.

Na druhej strane sú interné vplyvy, ktoré možno nájsť vo vnútri organizácie napr. jej hodnoty, firemná kultúra, znalosti, výkonnosť a pod.

Čo sú to zainteresované strany?

Zainteresovanými stranami môžu byť všetky osoby alebo organizácie, ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutia alebo činnosti organizácie alebo nimi môže byť sama ovplyvnená alebo sa môže cítiť byť nimi ovplyvnená.

Významnými zainteresovanými stranami sú tie, ktoré sú predstavujú významné riziko pre organizáciu v prípade nesplnenia ich požiadaviek a očakávaní.

Typickými predstaviteľmi významných zainteresovaných strán sú na jednej strane dozorné, regulačné a finančné orgány a inštitúcie a na druhej strane zákazníci a obchodní partneri.

Podrobnejšie o tejto téme, vrátane príkladov a nástrojov sa môžete dozvedieť na našich kurzoch, alebo Vám radi pomôžeme v rámci našich poradenských služieb.

Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre implementovanie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu: