Clicky

STN EN ISO 9000 vydaná

Slovenský preklad normy ISO 9000:2015 bol vydaný pod označením STN EN ISO 9000:2016.

stn-iso-9000-2016-vydana

Norma STN EN ISO 9000:2016

Slovenský preklad normy ISO 9000:2015 je od dnešného dňa [01.06.2016] dostupný pod označením STN EN ISO 9000:2016 Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník.

Norma obsahuje aj originálny anglický text.

Normu si môžete zaobstarať za poplatok prostredníctvom služby Portál noriem, alebo v infocentre ÚNMS SR, Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4.

Čo je norma ISO 9000:2015 a aký je jej vzťah s ostatnými ISO normami súboru 9000?

Norma ISO 9000:2015 opisuje základy systémov manažérstva kvality a špecifikuje terminológiu systémov manažérstva kvality.

Norma ISO 9000 je súčasťou súboru noriem ISO 9000, ktoré boli vypracované, aby organizáciám všetkých typov a veľkostí pomohli zaviesť a prevádzkovať efektívne systémy manažérstva kvality.

Súčasťou tohto súboru sú normy:

  • ISO 9000 Systémy manažérstva kvality – Základy a slovník
  • ISO/TS 9002 Systémy manažérstva kvality – Návod na implementáciu ISO 9001:2015 (pripravuje sa)
  • ISO 9001 Systémy manažérstva kvality – Požiadavky
  • ISO 9004 Manažérstvo trvalého úspechu organizácie – Prístup na základe manažérstva kvality
  • ISO 19011 Návod na auditovanie systému manažérstva

Tieto normy spolu vytvárajú súvisiacu skupinu noriem systému manažérstva kvality a uľahčujú vzájomné chápanie termínov a ich definícií, požiadaviek a možností zlepšovania.

Normy sa vzájomne dopĺňajú, preto je potrebné nezameriavať sa iba na normu ISO 9001 (čo je často sa vyskytujúci problém a príčina nepochopenia podstaty a reálnych prínosov noriem), ale chápať systém manažérstva kvality podľa týchto noriem ako komplexný „balík“ a využiť prínosy, ktoré súbor týchto noriem pre firmy a organizácie prináša.

Čo je cieľom normy ISO 9000:2015?

Cieľom normy ISO 9000:2015 je pomôcť používateľom pochopiť základné koncepty, zásadyslovník manažérstva kvality tak, aby boli schopní efektívne zavádzať systémy manažérstva kvality.

Norma ISO 9000:2015 popisuje základné koncepty a sedem princípov manažérstva kvality.

Každý z princípov je definovaný a doplnený o vysvetlenie, prečo by ho organizácia mala zaviesť a jeho kľúčové prínosyaktivity, ktoré by mala organizácia vykonať pre jeho zavedenie.

Aktualizované zásady manažérstva kvality:

ISO 9000:2005ISO 9000:2015
a) zameranie sa na zákazníka2.3.1 Zameranie sa na zákazníka
b) vodcovstvo/vedenie2.3.2 Vodcovstvo
c) zapojenie pracovníkov2.3.3 Zapojenie ľudí
d) procesný prístup2.3.4 Procesný prístup
e) systémový prístup k manažérstvu
f) trvalé zlepšovanie2.3.5 Zlepšovanie
g) rozhodovanie na základe faktov2.3.6 Rozhodovanie založené na dôkazoch
h) vzájomne výhodné vzťahy s dodávateľmi2.3.7 Manažérstvo vzťahov

Zásady manažérstva kvality tvoria základ noriem systému manažérstva kvality ISO súboru 9000. Sú kľúčovými „kritickými faktormi úspechu“ systémov manažérstva. Ich neznalosť, nepochopenie a nezavedenie je vo väčšine prípadov príčinou neúspechu systémov manažérstva a tvorby zbytočných, formálnych a nič neprinášajúcich systémov.

Preto je dôležité v rámci implementácie, alebo prechodu na revidovanú normu ISO 9001:2015 najskôr začať s oboznámením sa a hlavne pochopením týchto zásad a až potom sa pustiť do samotného zavádzania a prechodu.

Nepochopenie týchto zásad výrazne zvyšuje riziko nesprávneho pochopenia nových požiadaviek revidovanej normy ISO 9001:2015 a ich nesprávne alebo žiadne zavedenie do praxe!

Aký je obsah normy ISO 9000:2015?

Norma popisuje nové a aktualizované termíny a ich definície. Celkom 146 termínov a ich definícií, ktoré sú rozdelené do 13 oblastí.

Pôvodne norma obsahovala 84 termínov a definícií.

KapitolaNázov
1Predmet normy
2Základné pojmy a zásady manažérstva kvality
2.1Všeobecne
2.2Základné pojmy
2.3Zásady manažérstva kvality
2.4Tvorby QMS s využitím základných pojmov a zásad
3Termíny a definície
3.1Termíny súvisiace s osobou alebo ľuďmi
3.2Termíny súvisiace s organizáciou
3.3Termíny súvisiace s činnosťami
3.4Termíny a súvisiace s procesom
3.5Termíny súvisiace so systémom
3.6Termíny súvisiace s požiadavkami
3.7Termíny súvisiace s výsledkom
3.8Termíny súvisiace s údajmi, informáciami a dokumentom
3.9Termíny súvisiace s zákazníkom
3.10Termíny súvisiace s charakteristikou
3.11Termíny súvisiace s určením
3.12Termíny súvisiace s opatrením
3.13Termíny súvisiace s auditom
Príloha AVzťahy medzi pojmami a ich grafické zobrazenie

Norma ISO 9000:2015 nahrádza normu ISO 9000:2005.

Je potrebné meniť zavedené termíny v súčasných systémoch manažérstva?

Nie je to potrebné. Revidovaná norma ISO 9001:2015 vo svojom úvode uvádza, že jej zámerom nie je tvorba „uniformných“ systémov manažérstva kvality.

Pokiaľ máte vo firme zavedenú terminológiu, ktorá je pre vás vyhovujúca a hlave sú zamestnanci s ňou stotožnenírozumejú jej, nie dôvod formálne meniť význam zavedených termínov (napr. „dodávateľ“ na „externý poskytovateľ“).

Odporúčame zamerať sa na aktualizované definície existujúcich termínov a zvážiť praktické výhody zavedenia nových termínov do existujúcich systémov manažérstva – hlavne v súvislosti s novými požiadavkami revidovanej normy ISO 9001:2015.

Norma ISO 9000:2015 je v anglickej verzii dostupná tu. Náhľad anglickej verzie normy si môžete pozrieť tu.


Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu:

Štítky: