Clicky

ISO 9001:2015 a Preskúmanie manažmentom

Nová norma ISO 9001:2015 prináša aj zmeny v procesoch a činnostiach súvisiacich s preskúmaním manažmentom. Venujeme sa im v tomto príspevku.

ISO 9001:2015 Preskúmanie manažmentom

Dnešné fungovanie integrovaných systémov manažérstva vyžaduje ešte väčšie zapojenie vrcholového manažmentu, než bolo tomu pred pár rokmi.

Zmeny interného a externého prostredia, vplyvy zainteresovaných strán, tlak konkurencie a neustále sa meniace požiadavky zákazníkov nútia manažment byť „neustále v strehu“ a mať k dispozícii v správnom čase a v správnom rozsahu informácie k správnemu rozhodovaniu.

Nová norma ISO 9001:2015, ktorá bola publikovaná 23.09.2015 prináša zmeny aj v tomto smere.

Procesy a činnosti súvisiace s preskúmaním manažmentom sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou denného života firmy, nie len jednorázovou aktivitou, ktorú treba vykonať raz ročne.

Kde je zahrnuté preskúmanie manažmentom?

 • V norme ISO 9001:2008 bolo preskúmanie manažmentom zahrnuté v kapitole 5. Zodpovednosť manažmentu, článok 5.6 Preskúmanie manažmentom.
 • V norme ISO 9001:2015 je preskúmanie manažmentom zahrnuté v úplne novej kapitole 9. Hodnotenie výkonnosti, článok 9.3 Preskúmanie manažmentom.

Aké sú nové požiadavky na preskúmanie manažmentom?

 • V preskúmaní manažmentom sa objavujú nové pojmy: výkonnosťtrend.
 • Po novom bude potrebné preskúmavať systém manažérstva kvality aj vzhľadom na strategické smerovanie organizácie.
 • Plánovanie preskúmania manažmentom bude potrebné vykonávať so zohľadnením zmien interných a externých vplyvov, účinnosti opatrení na riešenie rizík, atď.
 • Zmenil sa rozsah vstupov do preskúmania manažmentom a výstupov z preskúmania manažmentom.
 • Riziká, vplyvypríležitosti na zlepšovanie sa stávajú súčasťou preskúmania manažmentom.

Čo zahŕňajú vstupy do preskúmania manažmentom?

Preskúmanie manažmentom bude musieť byť vykonávané s prihliadnutím na:

 • opatrenia z predchádzajúcich preskúmaní,
 • zmeny externých a interných vplyvov,
 • informácie o výkonnosti a efektívnosti systému manažérstva kvality, vrátane trendov v oblastiach:
  • spokojnosť zákazníkov a spätná väzba od zainteresovaných strán,
  • plnenie cieľov kvality,
  • výkonnosť procesov a zhoda produktov a služieb,
  • nezhody a nápravné opatreniach,
  • výsledky monitorovania a merania,
  • výsledky auditov,
  • výkonnosť externých poskytovateľov,
 • primeranosť zdrojov,
 • účinnosť opatrení prijatých na riešenie rizík a príležitostí,
 • príležitosti na zlepšovanie.

Čo zahŕňajú výstupy z preskúmania manažmentom?

Výstupy z preskúmania manažmentom budú musieť obsahovať rozhodnutiaopatrenia týkajúce sa:

 • príležitostí na zlepšovanie,
 • zmien systému manažérstva kvality,
 • potrieb zdrojov.

Bude potrebné udržiavať záznam z preskúmania manažmentom?

Áno bude. Dokumentované informácie ako dôkaz o výsledkoch preskúmania manažmentom budú musieť byť aj naďalej uchovávané.


Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

 • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu: