Clicky

Zmeny nakupovania v norme ISO 9001:2015

Nakupovanie alebo riadenie externe poskytovaných produktov a služieb podľa ISO 9001:2015

Revízia normy ISO 9001:2015 okrem iných zmien prináša aj zmenu týkajúcu sa nakupovania. Nakupovanie, tak ako ho doteraz poznáme podľa článku 7.4 Nakupovanie, bude po revízii zahrnuté do kapitoly 8. Prevádzka v novom článku 8.4 Riadenie externe poskytovaných produktov a služieb.

Pribudne nový termín „outsource“ a novinkou je aj vydanie novej normy zameranej na outsourcing ISO 37500:2014 Návod na outsourcing.

ISO 9001:2015 a procesy nakupovania

Nakupovanie, kooperácie a celý dodávateľský systém predstavuje pre firmy a organizácie kľúčovú časť systémov manažérstva a podporných procesov, ktoré sú dôležité pre  zabezpečenie realizácie projektov, zákaziek, produktov a poskytovania služieb.

Revízia normy ISO 9001 aj v tejto časti prinesie zásadné zmeny.

TERMÍNY A DEFINÍCIE

Pribudnú a zmenia sa termíny a definície:

 • termín „dodávateľ“ bude nahradený termínom „externý poskytovateľ“,
 • termín „nakupovaný produkt“ bude nahradený termínom „externe poskytované produkty a služby“,
 • pribudne nový termín a definícia pre „outsource“ (sloveso),

Začlenenie a názov kapitoly pre nakupovanie

Nakupovanie bude začlenené do kapitoly 8. Prevádzka – článku 8.4 Riadenie externe poskytovaných produktov a služieb.

Článok bude mať tri podkapitoly:

 • 8.4.1 Všeobecne,
 • 8.4.2 Druh a rozsah riadenia externého poskytovania,
 • 8.4.3 Informácie pre externých poskytovateľov.

Druh a rozsah externého poskytovania

Externé poskytovanie sa bude týkať procesov, produktov a služieb. Riadenie externe poskytovaných procesov, produktov a služieb sa bude musieť aplikovať ak:

 • sú produkty a služby dodávané externým poskytovateľom zabudované do vlastných produktov a služieb organizácie,
 • sú v mene organizácie produkty a služby dodávané externým poskytovateľom priamo zákazníkovi,
 • je proces alebo časť procesu vykonávaná externým poskytovateľom na základe rozhodnutia organizácie o jeho „outsourcovaní“,

Pozor! Aj keď outsourcujete procesy alebo ich časti na externých poskytovateľov, treba si uvedomiť, že tieto procesy aj naďalej zostávajú súčasťou vášho systému manažérstva kvality (pokiaľ ich nevyjmete z jeho rozsahu).

To znamená, že musíte vytvoriť a zaviesť verifikáciu, alebo iné činnosti, aby ste zaistili, že externe poskytované procesy, produkty a služby nemajú nepriaznivý dopad na vašu schopnosť dodávať produkty a služby podľa požiadaviek zákazníka.

Monitorovanie a meranie

Budú musieť byť:

 • vypracované a aplikované kritériá pre monitorovanie výkonnosti externých poskytovateľov,
 • hodnotená účinnosť kontrol vykonávaných u externého poskytovateľa,
 • udržiavané dokumentované informácie z výsledkov hodnotenia a monitorovania výkonnosti externých poskytovateľov.

Komunikácia

Budete musieť v primeranom rozsahu komunikovať s externým poskytovateľom informácie o:

 • procesoch, produktoch a službách, ktoré vám poskytuje,
 • spôsoboch a metódach schvaľovania a uvoľňovania poskytovaných procesov, produktov a služieb,
 • kompetentnosti a kvalifikácii personálu externého poskytovateľa,
 • väzbách vášho systému manažérstva kvality so systémom manažérstva kvality externého poskytovateľa,
 • riadení a monitorovaní výkonnosti externého poskytovateľa,
 • verifikačných činnostiach vykonávaných v priestoroch externého poskytovateľa.

Nová norma pre riadenie outsourcingu ISO 37500:2014

Horúcou novinkou, ktorá vám môže pomôcť pri nastavení a zavedení a riadení externe poskytovaných procesov, produktov a služieb je práve vydaná nová norma ISO 37500:2014 Návod na outsourcing:

 • norma definuje hlavné fázy, procesy a aspekty riadenia outsourcingu, nezávisle na veľkosti a odvetví priemyslu a obchodu v ktorom podnikáte,
 • zámerom normy je poskytnúť návod na to, ako riadiť outsourcing procesov, produktov a služieb počas celého zmluvného obdobia s externým poskytovateľom.

Podrobnejšie o norme ISO 37500:2014 sa dozviete v príspevku „Ako správne outsourcovať procesy?“


Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

 • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu: