Clicky

ISO 9001:2015 a Preventívne opatrenia

Norma ISO 9001:2015 už nepoužíva termín preventívne opatrenia. Preventívne opatrenia sa stali integrálnou súčasťou činností na riešenie rizík a príležitostí. Téme sa venujeme podrobnejšie v tomto príspevku.

iso-9001-2015-preventivne-opatrenia

Čo je to preventívne opatrenie?

V predchádzajúcom vydaní normy ISO 9001:2008 boli požiadavky na preventívne opatrenia uvedené v samostatnom článku normy 8.5.3 Preventívne opatrenie.

Organizácie museli definovať preventívne opatrenia na elimináciu príčin možných chýb, aby zabránili ich výskytu.

Norma ISO 9001:2015 už nepoužíva termín preventívne opatrenia.

Napriek tomu zostáva kľúčová požiadavka identifikovať potenciálne chyby predtým, ako sa môžu stať.

Riziká a príležitosti

Norma ISO 9001:2015 po novom používa termíny riziká a príležitosti.

Preventívne opatrenia sa stali integrálnou súčasťou činností na riešenie rizík a príležitostí a sú uvedené v kapitole 6. Plánovanie, článok 6.1 Činnosti na riešenie rizík a príležitostí.

Organizácia musí preukázať, že identifikovala a posúdila riziká a príležitosti, ktoré môžu mať dopad (či už pozitívny, alebo negatívny) na jej systém manažérstva a jej schopnosť dodať produkt, alebo službu.

Rovnako musí identifikovať riziká a príležitosti, ktoré môžu mať dopad na spokojnosť zákazníka a v oboch prípadoch musí preukázať, že tam, kde to bolo nevyhnutné, prijala potrebné opatrenia.

Teraz je riadenie rizík a príležitostí integrálna súčasť článkov normy ISO 9001:2015.

Riziká sú vo všeobecnosti chápané v negatívnom zmysle. V rámci normy ISO 9001:2015 sa však pracuje aj s pozitívnym vplyvom rizík – hovoríme o príležitostiach.

Podrobnejšie sme sa riadeniu rizík v rámci normy ISO 9001:2015 venovali v tomto príspevku.

Čo je to riziko?

V oblasti riadenia kvality je riziko definované v norme ISO 9000:2015 ako účinok neistoty.

V oblasti environmentálneho manažérstva sú riziká a príležitosti definované v norme ISO 14001:2015 ako potenciálne nepriaznivé účinky (hrozby) a potenciálne prospešné účinky (príležitosti).

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je prijateľné riziko definované v norme OHSAS 18001 ako riziko, ktoré sa znížilo na úroveň, ktorú organizácia považuje za prijateľnú na splnenie jej právnych záväzkov a vlastnej politiky BOZP. (Norma OHSAS 18001 je v procese revízie a bude mať označenie ISO 45001:2016)

Akú metodiku pre riadenie rizík použiť?

Napriek tomu, že norma ISO 9001:2015 explicitne požaduje riadenie rizík a príležitostí, nepredpisuje konkrétnu metodiku riadenia rizík, ktorú by mala organizácia používať.

Organizácie sa môžu rozhodnúť, aký prístup, alebo metodiku riadenia rizík a príležitostí použijú. Použitá metodika však musí zodpovedať možným dopadom, ktoré môžu riziká organizácií spôsobiť.

Technická komisia ISO/TC 176/SC2, ktorá pripravovala revíziu normy ISO 9001, odporúča pre riadenie rizík použiť normu ISO 31000 Manažérstvo rizika.

Aký je obsah normy ISO 31000?

Norma ISO 31000 poskytuje všeobecné pravidlá, ktoré by ste mali dodržiavať, aby vaše manažérstvo rizík bolo efektívne.

Cieľom manažérstva rizika je integrovať riadenie rizík v rámci všetkých procesov v organizácií do jednotného procesu manažérstva rizika organizácie.

Norma ISO 31000 popisuje:

  • zásady pre efektívne manažérstvo rizika,
  • štruktúru manažérstva rizika,
  • proces manažérstva rizika,
  • všeobecný návod na manažérstvo rizika.

Podrobnejšie sme sa venovali norme ISO 31000 a manažérstvu rizika v tomto príspevku.


Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu: