Clicky

ISO 9001:2015 oslavuje 1. narodeniny!

Dnes, 23. septembra 2016, uplynul rok od vydania normy ISO 9001:2015.

iso-9001-2015-1-rok

Norma ISO 9001:2015 bola 15. septembra 2015 schválená a následne 23. septembra 2016 publikovaná.

Takže dnes, 23. septembra 2016, uplynul rok od jej vydania!

Pri tejto príležitosti je možno aktuálna otázka:

Ako ste ďaleko s implementáciou normy ISO 9001:2015?

Norma ISO 9001:2015 je už dostupná v slovenskom aj českom preklade.

Slovenská verzia normy ISO 9001:2015 bola vydaná 1.februára.2016 pod označením STN EN ISO 9001:2016.

Česká verzia normy ISO 9001:2015 bola vydaná 19. januára 2016 pod označením ČSN EN ISO 9001:2016.

Aký je odporúčaný postup prechodu na normu ISO 9001:2015?

Medzinárodné akreditačné fórum (IAF – International Accreditation Forum) vydalo v januári 2015 informatívny dokument, ktorý zahŕňa odporúčania pre prechod z normy ISO 9001:2008 na normu ISO 9001:2015.

Tento dokument v úvode popisuje hlavné zmeny v revízii normy ISO 9001:2015, relevantné zainteresované strany, informácie o prechodnom období a platnosti certifikátov.

V ďalších častiach uvádza popis činností, ktorými by sa mali zaoberať zainteresované strany, aby úspešne zvládli prípravu a prechod z normy ISO 9001:2008 na normu ISO 9001:2015.

Aké sú hlavné zmeny v norme ISO 9001: 2015?

Norma je v súlade s prílohou Annex SL smernice pre vypracovanie ISO štandardov pre manažérske systémy.

Annex SL zjednocuje štruktúru jednotlivých kapitol, ich názvy, hlavný text, spoločné termíny a ich definície pre zvýšenie kompatibility a zladenie s ďalšími normami systému manažérstva.

Hlavné zmeny v norme ISO 9001:2015 sú:

 • zmena štruktúry a počtu kapitol normy (10 kapitol),
 • explicitná požiadavka na určenie rizík a príležitostí,
 • zdôraznenie procesného prístupu a princípu P-D-C-A v riadení procesov,
 • zovšeobecnenie niektorých požiadaviek,
 • menší dôraz na dokumentáciu (nie je požadovaná príručka kvality a šesť dokumentovaných postupov),
 • nie je explicitne požadované menovanie predstaviteľa manažmentu,
 • lepšia aplikovateľnosť pre oblasť služieb,
 • zvýšený dôraz na určenie predmetu, hranícaplikovateľnosti systému manažérstva,
 • nová kapitola zameraná na určenie súvislostí organizácie,
 • zvýšený dôraz na vodcovstvo a záväzok manažmentu,
 • rozšírenie požiadaviek na hodnotenie výkonnostiefektívnosti systému manažérstva,
 • väčší dôraz na zvýšenie spokojnosti zákazníkov.

Aké je prechodné obdobie na normu ISO 9001:2015?

Medzinárodné akreditačné fórum (IAF – International Accreditation Forum) určilo 3-ročné prechodné obdobie od vydania normy.

Prechodné obdobie podľa IAF trvá tri roky a podľa rozhodnutia Slovenskej národnej akreditačnej služby – SNAS končí 15. septembra 2018.

Medzi prvé dva základné kroky k implementácii normy ISO 9001:2015 patria rozdielová analýzy a akčný plán prechodu.

Ako urobiť rozdielovú analýzu noriem ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015?

 • Vypracujte dotazník s požiadavkami podľa normy ISO 9001:2015.
 • Určite kritériá hodnotenia plnenia požiadaviek normy ISO 9001:2015.
 • Zhromaždite informácie o vašom systéme manažérstva kvality a porovnajte ich s kritériami, vyplňte dotazník.
 • Vyhodnoťte získané informácie z dotazníka, identifikujte rozdiely medzi zisteným stavom a požiadavkami normy ISO 9001:2015.
 • Navrhnite opatrenia a vypracujte akčný plán pre zavedenie chýbajúcich požiadaviek normy ISO 9001:2015 do vášho súčasného systému manažérstva kvality.

Ako vypracovať akčný plán prechodu na normu ISO 9001:2015?

 • Použite výsledky z rozdielovej analýzy.
 • Navrhnite merateľné ciele, úlohy a konkrétne výstupy súvisiace so zavedením zmien a nových požiadaviek revidovanej normy.
 • Určite zdroje potrebné pre realizáciu cieľov, úloh a vypracovanie výstupov (ľudia, kapacity, infraštruktúra, atď.)
 • Vypracujte časový harmonogram a určite konkrétne zodpovednosti a právomoci (vlastníkov cieľov a úloh).
 • Identifikujte a analyzujte riziká, stanovte protirizikové opatrenia.
 • Navrhnite spôsob riadenia a kontroly plnenia cieľov a úloh.
 • Vypracujte dokument „Akčný plán“ pre implementovanie zmien a požiadaviek revidovanej normy.
 • Nezabudnite dať plán schváliť a zabezpečiť jeho komunikáciu s dotknutými ľuďmi.

Príprava a realizácia rozdielovej analýzy, spracovane výsledkov a vypracovanie kvalitného akčného plánu vám zaberie 4 – 8 týždňov podľa aktuálneho stavu vášho systému manažérstva kvality a schopností ľudí, ktorí budú analýzu vykonávať a spracovávať akčný plán.

Do konca prechodného obdobia zostáva už len necelých 24 mesiacov! Ak ste ešte nezačali s prípravou, je najvyšší čas!


Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

 • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu: