Clicky

OHSAS 18001 sa mení na ISO 45001

Okrem dvoch najpoužívanejších ISO noriem pre systémy manažérstva ISO 9001 a ISO 14001, ktorých revízia už prebehla, je v procese revízie aj tretia ISO norma z „trojlístka“ najpoužívanejších noriem pre systémy manažérstva – norma OHSAS 18001. Táto norma bude po revízii vydaná pod označením ISO 45001 a momentálne je vypracovaný a na pripomienkovanie predložený jej návrh pod označením ISO/DIS 45001:2016.

ISO 45001:2016 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

„Každých 15 sekúnd vo svete zomrie jeden človek na následky úrazu alebo choroby z povolania a zraní sa 153 ľudí. Pracovné úrazy predstavujú obrovskú záťaž pre organizácie a spoločnosť ako celok – ide o 2,3 milióna úmrtí ročne a o viac ako 300 miliónov úrazov bez následku smrti.“  (zdroj: ILO).

Aj z týchto dôvodov je norma ISO 45001 (predtým OHSAS 18001) jednou z najočakávanejších ISO noriem pre bezpečnosť a ochranu zdravia (BOZP).

Aktualizované: Norma ISO 45001:2018  bola publikovaná 12. marca 2018.

Aktualizované: Slovenská verzia normy bola vydaná 1. februára 2019 pod označením STN ISO 45001:2019 a je dostupná na Portáli noriem SUTN.

OHSAS18001-sa-meni-na-ISO45001

Čo je predmetom normy ISO 45001?

Norma ISO 45001 je medzinárodný štandard, ktorý špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zámerom normy je uľahčiť organizáciám riadiť riziká BOZP a zlepšovať vlastnú výkonnosť BOZP prevenciou proti zraneniam a chorobám z povolania.

Pre koho je norma ISO 45001 určená?

Norma ISO 45001 je určená pre organizácie, ktoré chcú vytvoriť a zaviesť systém manažérstva BOZP ako preventívny nástroj na odstránenie alebo minimalizovanie rizík súvisiacich s úrazmi alebo chorobami z povolania.

Normu ISO 45001 môže používať akákoľvek organizácia bez ohľadu na jej veľkosť, zameranie a rozsah podnikania.

V akej fáze je revízia normy ISO 45001 ?

Norma ISO 45001 je momentálne vo fáze návrhu ISO/DIS 45001:2016 a bola predložená na pripomienkovanie.

Vydanie normy je plánované do konca roka 2017.

Aktualizované: Norma ISO 45001:2018  bola publikovaná 12. marca 2018.

Aktualizované: Slovenská verzia normy bola vydaná 1. februára 2019 pod označením STN ISO 45001:2019 a je dostupná na Portáli noriem SUTN.

Čo bude v norme ISO 45001 po revízii nové?

ŠTRUKTÚRA

Aj norma ISO 45001 bude mať rovnakú štruktúru ako už revidované normy ISO 9001:2015ISO 14001:2015 a ďalšie normy revidované podľa Annex SL:

 1. Úvod
 2. Normatívne odkazy
 3.  Termíny a definície
 4. Kontext organizácie
 5. Vodcovstvo
 6. Plánovanie
 7. Podpora
 8. Prevádzka
 9. Hodnotenie výkonnosti
 10. Zlepšovanie

Rovnaká štruktúra normy ISO 45001 a spoločné požiadavky s revidovanými normami ISO 9001ISO 14001 vytvárajú predpoklady k jednoduchšej integrácii rôznych systémov manažérstva a zjednodušujú zavádzanie spoločných požiadaviek noriem.

PRÍLOHY

Návrh normy ISO/DIS 45001 má po novom prílohu, ktorá je návodom pre jej použitie.

Návod obsahuje ďalšie doplňujúce informácie pre pochopenie jednotlivých požiadaviek. Zámerom autorov zrejme bolo, vyhnúť sa nejasnostiam, ktoré sa objavili po zverejnení nových noriem ISO 9001ISO 14001.

POŽIADAVKY

V záujme zosúladenia normy ISO 45001 podľa Annex SL, norma po novom bude obsahovať oveľa viac nových požiadaviek v porovnaní s normou OHSAS 18001.

Prehľad zmien v norme ISO 45001 (OHSAS 18001)

Podľa návrhu normy ISO/DIS 45001:2016 hlavné zmeny budú zahŕňať:

 • Kapitola 4. Kontext organizácie – je novou kapitolou v porovnaní s normou OHSAS 18001. Nové požiadavky budú zamerané na určenie interných a externých faktorov, ktoré môžu mať vplyv na systém manažérstva BOZP. Kapitola zahŕňa aj požiadavky na určenie potrieb a očakávaní zainteresovaných strán a pracovníkov organizácie.
 • Kapitola 5. Vodcovstvo a účasť pracovníkov – kapitola v názve zahŕňa okrem slova vodcovstvo aj dodatok „účasť pracovníkov“. Kapitola zahŕňa okrem požiadaviek na vypracovanie politiky BOZP, určenie rolí, zodpovedností a právomocí aj kapitolu 5.4 Účasť a konzultácie.
 • Kapitola 6. Plánovanie – kapitola zahŕňa požiadavky na riešenie rizík a príležitostí súvisiacich so systémom manažérstva BOZP. V porovnaní s normou OHSAS 18001 sú požiadavky na riadenie rizík podrobnejšie definované. V tejto kapitole sú zahrnuté aj požiadavky na identifikáciu zákonných požiadaviek a plánovanie opatrení na riešenie rizík a príležitostí.
 • Kapitola 7. Podpora – táto kapitola zahŕňa požiadavky na zdroje, ktoré sú potrebné pre systém manažérstva BOZP. Výhodou oproti norme OHSAS 18001 je, že všetky požiadavky na zdroje sú zahrnuté do jednej kapitoly. Najvýznamnejšou zmenou je zavedenie pojmu „zdokumentované informácie“ namiesto dokumenty a záznamy.
 • Kapitola 8. Prevádzka – kapitola zahŕňa požiadavky na prevádzkové kontroly, havarijnú pripravenosť a odozvy. V porovnaní s normou OHSAS 18001 táto kapitola zahŕňa aj nové požiadavky týkajúce sa outsourcingu procesov, ktoré môžu mať dopad na systém manažérstva BOZP.
 • Kapitola 9. Hodnotenie výkonnosti – kapitola zahŕňa požiadavky na monitorovanie a meranie výkonnosti systému manažérstva BOZP, hodnotenie súladu so zákonnými požiadavkami, interné audity a preskúmanie manažmentom.
 • Kapitola 10. Zlepšovanie – incidenty a nezhody sú súčasťou kapitoly nápravné opatrenia. Požiadavky na trvalé zlepšovanie sú rozdelené do dvoch častí: ciele a proces trvalého zlepšovania.

Je možné integrovať požiadavky normy ISO 45001 s ostatnými ISO normami pre systémy manažérstva?

Áno, je. Napriek tomu, že norma je vo forme návrhu ISO/DIS 45001:2016, jej pripomienkovanie môže priniesť ešte zmeny – nie však zásadné.

Čo sa nezmení je 10 kapitolová štruktúra normy, spoločné termíny a definície a hlavne spoločné požiadavky.

V každom prípade norma ISO 45001 bude plne integrovateľná s ostatnými ISO normami pre systémy manažérstva, ktoré už procesom revízie prešli, napr. ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 13485, ISO 22301 a ďalšie.

Ako sa pripraviť na prechod na novú normu ISO 45001?

Pripravovať sa môžete začať už teraz. Pokiaľ máte zavedený viac ako jeden systém manažérstva, napr. ISO 9001ISO 14001, môžete kľudne naplánovať prechod na tieto nové revidované ISO normy spoločne.

Výhodou je zjednodušenie zavádzania nových požiadaviek, skrátenie doby trvania procesu prechodu na revidované ISO normy a v konečnom dôsledku úspora zdrojov a nákladov, ktoré určite bude prechod na nové ISO normy vyžadovať.

 1. Absolvujte školenia a zoznámte sa s novou normou ISO 45001.
 2. Zapojte vrcholový manažment.
 3. Zistite, v akom stave je váš súčasný systém manažérstva BOZP a vykonajte rozdielovú (GAP) analýzu.
 4. Na základe rozdielovej (GAP) analýzy vypracujte akčný plán prechodu.
 5. Komunikujte a riaďte realizáciu akčného plánu ako interný projekt.
 6. Pravidelne kontrolujte stav plnenia úloh z akčného plánu.
 7. Komunikujte s Vašou certifikačnou spoločnosťou.
 8. Nechajte si poradiť, ak na to nestačíte sami.

Návrh normy ISO/DIS 45001:2016 v angličtine si môžete obstarať v ISO Store.

Zdroj: iso.org


 

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

 • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu: