Clicky

Ako postupuje príprava normy ISO 9001:2015?

S blížiacim sa koncom roka je zvykom bilancovať, čo sa udialo v priebehu roka a pripraviť sa na budúci rok. V tomto príspevku sa pozrieme na to, ako postupovala príprava normy ISO 9001:2015 v priebehu roka 2014 a čo sa pripravuje na rok 2015.

iso-9001-2015-ako-postupuje-priprava

Všetky ISO normy sú obvykle revidované každých 5 rokov, aby zohľadnili významné zmeny podnikateľského prostredia.

V máji 2014 bol predložený na verejné pripomienkovanie predbežný návrh normy ISO 9001:2015 (DIS – Draft International Standard), ktorý bol v novembri 2014 schválený.

Aký je aktuálny stav prípravy revízie normy ISO 9001:2015?

Revízia normy ISO 9001 prebieha v šiestich fázach. Norma je aktuálne v piatej fáze (FDIS – Final Draft International Stage), v rámci ktorej sú posudzované všetky pripomienky, ktoré boli predložené počas hlasovania o verzií normy Draft International Stage (DIS).

Po posúdení všetkých pripomienok bude vypracovaný konečný návrh normy, ktorý bude predložený všetkým členom ISO na schválenie.

Po schválení konečného návrhu normy bude norma ISO 9001:2015 oficiálne publikovaná. Aktuálny termín publikovania je plánovaný na september 2015.

Harmonogramu prípravy revízie normy ISO 9001 sme sa podrobnejšie venovali v príspevku „Harmonogram prípravy revízie normy ISO 9001:2015„.

Aké hlavné zmeny prináša norma ISO 9001:2015?

Nová verzia normy bude mať novú štruktúru, ktorá umožní jej jednoduchšiu integráciu s ostatnými normami.

Novej štruktúre normy podľa Annex SL sme sa venovali v príspevku“Prehľad zmien v norme ISO 9001:2015„.

O integrácií s ostatnými normami nájdete viac v našom príspevku „Integrácia ISO/DIS 9001 s normami ISO 14001 a OHSAS 18001„.

Ďalšou významnou zmenou v revízií normy je začlenenie systematického prístupu k manažérstvu rizík. Tejto téme sme sa venovali v príspevku „Riadenie rizík v revízií normy ISO 9001:2015„.

Komisia, ktorá pripravuje revíziu normy odporúča pre riadenie rizík použiť normu ISO 31000. Tejto téme sme sa venovali v príspevku „Riadenie rizík a norma ISO 31000„.

Čo môžete urobiť už teraz?

Rozsah zmien, ktoré budete musieť realizovať v rámci prechodu na novú normu, bude závisieť od stavu vášho súčasného systému manažérstva, organizačnej štruktúry, procesov a ďalších faktorov.

Technická komisia ISO/TC 176/SC2, ktorá pripravuje revíziu normy, odporúča priebežne sa informovať o pripravovaných zmenách, vykonať analýzu vplyvu pripravovaných zmien a identifikovať potrebné zdroje a čas potrebné pre ich zavedenie.

Konkrétne odporúčania sú nasledovné:

  • identifikovať rozdiely medzi súčasným stavom a novými požiadavkami,
  • pripraviť akčný plán pre zavedenie nových požiadaviek,
  • poskytovať primerané vzdelávanie a vytvárať povedomie o pripravovaných zmenách pre všetkých, ktorí majú vplyv na výkonnosť firmy,
  • aktualizovať súčasné systémy manažérstva.

Identifikovať rozdiely medzi súčasným stavom a novými požiadavkami môžete Rozdielovou analýzou. Ako postupovať sa dozviete v príspevku „Ako vypracovať rozdielovú analýzu noriem ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015?„.

Téme Akčný plán sme sa venovali v príspevku „Ako vypracovať akčný plán pre zavedenie zmien ISO 9001:2015„.


Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu: