Clicky

ISO 9001:2015 Súvisiace normy – ISO 9004

Norma ISO 9001:2015 je integrálnou súčasťou troch základných noriem, ktoré boli vypracované pracovnou skupinou ISO/TC 176. Pre pochopenie a úspešné zavedenie požiadaviek normy ISO 9001:2015 je vhodné poznať aj tieto súvisiace normy – ISO 9000 a ISO 9004. V tomto príspevku sa venujeme základným informáciám o norme ISO 9004 …

iso9001-2015-suvisiace-normy-iso-9004

Norma ISO 9001:2015 bola vydaná 23. septembra 2015.

Jej slovenský preklad STN EN ISO 9001:2016 – Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001:2015) je dostupný od 1. februára 2016.

Norma ISO 9001:2015 je integrálnou súčasťou troch základných noriem, ktoré boli vypracované pracovnou skupinou ISO/TC 176.

Pre pochopenie a úspešné zavedenie požiadaviek normy ISO 9001:2015 je vhodné poznať aj tieto súvisiace normy – ISO 9000:2015ISO 9004:2009.

Norme ISO 9000:2015 – Základy a slovník sme sa venovali v tomto príspevku.

V tomto príspevku sa venujeme základným informáciám o norme ISO 9004:2009 Manažérstvo trvalého úspechu organizácie – Prístup na základe manažérstva kvality.

Čo je cieľom normy ISO 9004:2009?

Cieľom normy ISO 9004 je poskytnúť používateľom návod pre podporu dosiahnutia trvalého úspechu na základe manažérstva kvality.

Normu môžu využívať organizácie aj jednotlivci bez ohľadu na veľkosť, druh a činnosti, v ktorých podnikajú.

Čo znamená trvalý úspech podľa normy ISO 9004?

Trvalý úspech podľa normy ISO 9004 je schopnosť organizácie dlhodobo dosahovať a udržiavať svoje ciele.

Trvalý úspech môže organizácia dosiahnuť na základe efektívneho manažérstva celej organizácie.

Je nevyhnutné pochopiť podnikateľské prostredie v ktorom organizácia pôsobí, zlepšovať a inovovať procesy, produkty a služby.

Aký je vzťah normy ISO 9001 a ISO 9004?

Norma ISO 9004 poskytuje návod ako dosiahnuť trvalý úspech organizácie a je doplnkovou normou k norme ISO 9001.

Norma ISO 9004 nie je určená na certifikáciu.

Ak ste zaviedli požiadavky normy ISO 9001 a chcete zvýšiť úspešnosť organizácie, určite použite normu ISO 9004.

Aká je štruktúra normy ISO 9004?

Norma ISO 9004 obsahuje 9 základných kapitol zameraných na:

 • trvalý úspech,
 • prostredie organizácie,
 • zainteresované strany, ich potreby a očakávania,
 • stratégiu a politiku,
 • zdroje – finančné, ľudské, partneri a dodávatelia, infraštruktúra, pracovné prostredie,
 • vedomosti, informácie a technológie,
 • benchmarking (porovnanie sa s najlepšími),
 • manažérstvo procesov,
 • monitorovanie, merania, analýzy, preskúmanie informácií,
 • zlepšovanie a inovácie.

Norma ISO 9004 obsahuje aj nástroj na samohodnotenie.

Samohodnotenie je nástroj na to, ako zistiť ako „zdravo“ na tom Vaša organizácia je.

Ide o preskúmanie činností a výsledkov Vašej organizácie s ohľadom na požiadavky, resp. odporúčania normy.

Aké sú hlavné prínosy normy ISO 9004?

Ak organizácie budú zohľadňovať zmeny podnikateľského prostredia, znižovať riziká a využívať príležitosti vo svojich systémoch manažérstva a postavia filozofiu riadenia firiem na týchto princípoch majú vysokú pravdepodobnosť, že pochopia potreby a očakávania svojich zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán v dlhodobom horizonte, čo v konečnom dôsledku vedie k trvalému a preukázateľnému úspechu.

Prečo sa norma ISO 9004 reviduje?

Norma ISO 9004 bola vydaná v roku 2009. S vydaním revidovanej normy ISO 9001:2015 vznikla potreba zosúladiť obe normy.

Zároveň revízia reaguje na zásadné zmeny v podnikateľskom prostredí s cieľom podporiť vrcholový manažment organizácií v zavádzaní naozaj účinného a efektívneho systému manažérstva kvality, ktorý je v súlade s ďalšími kritickými systémami v organizácii a reaguje na riziká a nové príležitosti, ktoré zmeny v podnikateľskom prostredí prinášajú.

V akej fáze je revízia normy ISO 9004?

Revízia tejto normy vzbudila hneď od začiatku obrovský záujem členských organizácií ISO. Na revízii normy sa budú podieľať aj noví členovia pracovnej skupiny.

Do revízie tejto normy sa zapoja aj sektory, ktoré doteraz nepoužívali štandardne normu ISO 9001, napr. verejný sektor, zdravotníctvo, dizajn softvéru, kaviarne, bary, reštaurácie a pod.

Pracovná skupina začne pracovať na návrhu normy ISO 9004 v máji 2016.

Originálnu normu ISO 9004:2009 v angličtine si môžete obstarať v ISO Store.

Slovenskú verziu normy STN EN ISO 9004:2009 si môžete obstarať za poplatok prostredníctvom služby Portál noriem,  alebo v infocentre ÚNMS SR, Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4.

Zdroj: www.iso.org


Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

 • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu:

Štítky: